Elektrodrošība saimniecības darbos

Darbi aizsargjoslās pie elektrotīkliem jāsaskaņo ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju! Ja darba gaitā ir iespējama cilvēku, mašīnu un mehānismu tuvošanās aizsargjoslai tuvāk par elektrobīstamības zonu, elektroietaise ir jāatslēdz!

 

Nedrīkst elektrolīniju tuvumā strādāt ar tehniku, kuras augstums, mērot no zemes virsmas, pārsniedz 4,5 metrus! Ja nepieciešams veikt saimnieciskos darbus elektrolīnijas aizsargjoslā ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metrus, tie obligāti ir jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. Lai izvairītos no nepatīkamiem starpgadījumiem, iespējams organizēt elektrolīnijas atslēgumu, te gan jāņem vērā, ka tas jāizdara ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas, jo par plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu AS „Sadales tīkls” informē uzņēmuma klientus, kuru objektus skar šīs elektrolīnijas atslēgums.

 

Ja noticis negadījums un tehnika ir pieskārusies vai aizķērusi gaisvadu elektrolīnijas vadus, tad vadītājam ar tehniku no notikuma vietas jādodas ne mazāk kā 8 metru attālumā, neatraujot kājas vienu no otras, jāšļūc vai jālec, abas kājas turot cieši kopā, tā, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras vai zemes, noslēdzas tā dēvētā “elektriskā ķēde”, un sekas var būt letālas.

 

Ja esat liecinieks šādam negadījumam, nekādā ziņā netuvojieties notikuma vietai un nepieļaujiet citu personu piekļuvi bīstamajai zonai, kamēr nav atslēgts spriegums. Neskatoties uz vēlmi glābt vērtīgo tehniku, galvenais ir drošība. Tikai pieredzējuši speciālisti var izvērtēt situāciju un noteikt, kā jārīkojas, lai glābtu tehniku un Jūs netiktu apdraudēts. Nekavējoties jāizsauc VUGD – 112!

 

Informatīvs materiāls par elektrodrošību saimniecības darbos