Materiālu reģistrs

GRUPA
03Elektroenerģijas uzskaites iekārtas
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas
26 Vidsprieguma komutācijas aparāti
28 Vidsprieguma slēgiekārtas
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti