Tehnisko specifikāciju saraksts

Grupa
01 Piederumi gaisvadu līnijām
03 Elektroenerģijas uzskaites iekārtas
05 Gāzveida un ķīmiskās vielas
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes
14 Metāls un tā izstrādājumi
19 RAA un DVS iekārtas
23 Transformatori
24 Vadi gaisvadu līnijām
25 Vidsprieguma drošinātāji
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārta
29 Zemējumi
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti
31 Zemsprieguma sadalnes