Prakses iespējas

AS "Sadales tīkls" katru gadu nodrošina mācību prakses iespējas visā Latvijā vairāk kā 100 audzēkņiem un studentiem. Tā kā uzņēmumā pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris, meistars, elektrotehniķis un elektromontieris, mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti.

Izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, norādot vēlamo prakses vietu un virzienu, prakses laiku, izglītības iestādi, mācību kursu, sekmes mācībās un mācību programmu.

Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās prakses pieredzes AS "Sadales tīkls" (ja tāda ir bijusi), sekmēm, motivācijas un intereses apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā.

Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, mēs ar Jums sazināsimies par iespējām nodrošināt praksi Jūsu norādītājā laikā, vietā un prakses virzienā.

Priecājamies par sadarbību!

IESPĒJAMIE PRAKSES VIRZIENI:

Elektromontieris remontu un būvniecības virzienā

Prakses laikā iespējams gūt vispārēju priekšstatu par elektroenerģijas sadali no 110 kV apakšstacijas līdz katram lietotājam, par elektrolīniju trašu tīrīšanu no kokiem, krūmiem, elektrolīniju izolācijas tīrīšanu, kabeļu tranšeju rakšanu, balstu celšanu un nomaiņu, iepazīt dažādas speciālās tehnikas izmantošanas iespējas un ar elektroiekārtu remontu saistītos darbus - kabeļskapju uzstādīšanu, zemējumu kontūru savienojumu atjaunošanu u.c.

Pieteikties
Elektromontieris releju aizsardzības un telemehānikas virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā sprieguma slēgiekārtas, vidējā sprieguma tīkla neitrāles režīmus, releju aizsardzības, automātikas un dispečervadības sistēmas jaunās tehnoloģijas, tehnisko dokumentāciju, instrukcijas, piedalīties pie kabeļu bojājumu vietas meklēšanas un kabeļu pārbaudes darbiem, iepazīt datorprogrammu ĢIS, apgūt dažādu mērlīdzekļu pielietošanu u.c.

Pieteikties
Elektromontieris ekspluatācijas virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā un zemsprieguma sadales iekārtas, operatīvās izbraukumu brigādes (OIB) darbu, iegūt "A" elektrodrošības grupu, apgūt pārslēgumu veikšanu 20/10/0,4 kV tīklā, bojājumu un defektu novēršanu elektrotīklā, iepazīt elektrotehniskā personāla darba specifiku - elektriskās iekārtas apskates, uzraudzība, darbs ar dokumentāciju u.c.

Pieteikties
Elektromontieris elektroenerģijas uzskaites virzienā

Prakses laikā būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas elektroenerģijas izlietošanas uzraudzībā, dažāda veida elektroenerģijas skaitītāju pareizas darbības pārbaudē, nomaiņā, defektēšanā un saskarsmē ar klientiem, iegūt "A" elektrodrošības grupu, piedalīties elektroenerģijas skaitītāju kontrolapgaitu veikšanā, verifikācijas un ārpuskārtas nomaiņas veikšanā, pareizas darbības pārbaudes veikšanā objektā u.c.

Pieteikties