Prakses iespējas

AS "Sadales tīkls" katru gadu nodrošina mācību prakses iespējas visā Latvijā vairāk kā 100 audzēkņiem un studentiem. Tā kā uzņēmumā pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris, meistars, elektrotehniķis un elektromontieris, mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti.

 

Izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, norādot vēlamo prakses vietu un virzienu, prakses laiku, izglītības iestādi, mācību kursu, sekmes mācībās un mācību programmu.

   

Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās prakses pieredzes AS "Sadales tīkls" (ja tāda ir bijusi), sekmēm, komunikācijas spējām, motivācijas un intereses apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā.

   

Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, mēs ar Jums sazināsimies par iespējām nodrošināt praksi Jūsu norādītājā laikā, vietā un prakses virzienā.

   

    

IESPĒJAMIE PRAKSES VIRZIENI:

Praktikants remontu un būvniecības virzienā

Prakses laikā Jums būs iespēja iegūt vispārēju priekšstatu par elektrotīkla uzbūvi, darbību, tīkla tehniskajiem parametriem, tīkla uzturēšanas un remonta darbiem, būs iespēja iepazīties ar 110kV barošanas apakšstaciju un 6kV, 10kV, 20kV sadales apakšstaciju uzbūvi, apakšstacijās uzstādītajām iekārtām un iekārtu darbības principiem, varēsi piedalīties operatīvo pārslēgumu veikšanā, tīkla tehnisko parametru mērīšanā, iekārtu remonta un nomaiņas procesos, iepazīties ar iekārtu operatīvo apkalpošanu, speciālās tehnikas izmantošanu, tehnisko dokumentāciju, tīkla shēmām un shēmās lietojamiem apzīmējumiem, kā arī iepazīties kā patstāvīgi un ātri pieņemt lēmumus operatīvi bīstamās situācijās.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.

Pieteikties
Praktikants releju aizsardzības un telemehānikas virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā sprieguma slēgiekārtas, vidējā sprieguma tīkla neitrāles režīmus, releju aizsardzības, automātikas un dispečervadības sistēmas jaunās tehnoloģijas, tehnisko dokumentāciju, instrukcijas, piedalīties pie kabeļu bojājumu vietas meklēšanas un kabeļu pārbaudes darbiem, iepazīt datorprogrammu ĢIS, apgūt dažādu mērlīdzekļu pielietošanu u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.  
Pieteikties
Praktikants tīkla pārvaldības (ekspluatācijas) virzienā

Prakses laikā būs iespēja iepazīt vidējā un zemsprieguma sadales iekārtas, kā arī  iepazīt elektrotehniskā personāla darba specifiku - elektriskās iekārtas apskates, uzraudzība, darbs ar dokumentāciju un datu ievadi IT sistēmās u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.
Pieteikties
Praktikants elektroenerģijas uzskaites virzienā

Prakses laikā būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas elektroenerģijas izlietošanas uzraudzībā, dažāda veida elektroenerģijas skaitītāju pareizas darbības pārbaudē, nomaiņā, defektēšanā un saskarsmē ar klientiem, iegūt "A" elektrodrošības grupu, piedalīties elektroenerģijas skaitītāju kontrolapgaitu veikšanā, verifikācijas un ārpuskārtas nomaiņas veikšanā, pareizas darbības pārbaudes veikšanā objektā u.c.

Lai atvērtu "Pieteikuma formu", izmanto pogu "Pieteikties". Pieteikuma formā norādīto datu iesniegšana ir priekšnosacījums prakses līguma noslēgšanai. Bez minēto datu iesniegšanas prakses nodrošināšana nav iespējama.  
Pieteikties