Norēķinu rekvizīti

AS “Sadales tīkls”
Reģistrācijas Nr.: 40003857687
PVN reģ. Nr.: 40003857687
Juridiskā adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Norēķinu konti:
AS “Swedbank”  kods: HABAL22, konta numurs: LV38HABA0551016876751
AS “SEB Banka” kods: UNLALV2X konta numurs: LV83UNLA0050008821895