Misija. Vīzija. Vērtības

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams.

Juridiski patstāvīgu darbību AS “Sadales tīkls” sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS “Latvenergo” restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori. AS “Sadales tīkls” ietilpst AS “Latvenergo” koncernā. Visas AS “Sadales tīkls” akcijas pieder AS “Latvenergo”.

 

MISIJA – piegādāt kvalitatīvu un drošu elektroenerģiju klientiem Latvijā un nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību.

VĪZIJA – kļūt par vienu no labākajiem Eiropas sadales sistēmas operatoriem pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās.

MĒRĶIS  AS “Sadales tīkls” vispārējais ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei.

 

AS “Sadales tīkls” darbības mērķi līdz 2022.gadam:

  1. Uz digitālām tehnoloģijām balstīta viedā tīkla attīstīšana
  2. Uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošana
  3. Elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana

 

Ikdienā AS “Sadales tīkls” veic nozīmīgu preventīvu tehnisko pasākumu kopumu, lai nodrošinātu elektroapgādes kvalitāti, sākot no 110 kV (kilovoltu) apakšstacijām līdz ikvienam uzņēmuma klientam. AS “Sadales tīkls” strādā, lai kļūtu par vienu no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās, un ik gadu veic ievērojamas investīcijas, lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti.

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, uzņēmuma mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Uzņēmums atbalsta atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums 2019. gadā sasniedz 93 175 kilometrus – garumu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa Ekvatoru. Sadales pakalpojumu sniegšanai AS “Sadales tīkls” izmanto zemsprieguma 0,4 kV un vidsprieguma 6 – 20 kV iekārtas. Apmēram trešo daļu (35 540 kilometru) no sadales sistēmas veido vidsprieguma 6 – 20 kV tīkls un apmēram divas trešdaļas – 57 634 km zemsprieguma 0,4 kV tīkls. Elektrotīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina 27 409 transformatoru apakšstacijas.

 

VĒRTĪBAS  AS “Sadales tīkls” vērtības parāda darbinieku attieksmi pret ikdienas darba pienākumiem un vienlaikus pret uzņēmumu, kolēģiem un klientiem.

 

AS “Sadales tīkls” vērtības ir:

  • Atbildība – uz mums var paļauties
  • Efektivitāte – mēs virzāmies uz izcilību
  • Drošība – mēs uzturam augstas darba drošības prasības un izglītojam sabiedrību elektrodrošībā
  • Profesionalitāte – mēs esam zinoši un prasmīgi, atvērti jaunām idejām un tehnoloģijām

 

AS “Sadales tīkls” ir viens no lielākajiem un iekārojamākajiem darba devējiem Latvijā – uzņēmumā strādā aptuveni 2 000 darbinieki. Uzņēmumu raksturo kvalitatīva elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošuma līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, moderni inženiertehnoloģiskie risinājumi un stabila, klientiem atvērta sadarbības partnerība.

Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojuma vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

  • Darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;
  • Darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķiem;
  • Darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.