Sociālā atbildība

AS “Sadales tīkls” sociālās atbildības aktivitātes raksturo uzņēmuma attieksmi pret tās darbībā ieinteresētajām pusēm – akcionāriem, darbiniekiem, darbinieku pārstāvjiem, sabiedrību un apkārtējo vidi, kā arī apliecina uzņēmuma vēlmi brīvprātīgi veikt aktivitātes, kuras vērstas uz sabiedrības labklājības un apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu.

 

AS “Sadales tīkls” korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes īsteno šādos virzienos:

  • Elektrodrošība
  • Zinātne un izglītība
  • Vide un darba aizsardzība
  • Energoefektivitāte
  • Industriālais mantojums
  • Kultūra, vēsture, sports
  • Atbildība pret darbiniekiem

 

AS “Sadales tīkls” darbojas Latvijas iedzīvotāju interesēs, nodrošinot valsts iedzīvotājus ar elektroenerģiju un korporatīvās sociālās atbildības pasākumu ietvaros vērtē un plāno savu resursu ieguldījumus sabiedrības labā. Plānojot sociālās atbildības aktivitātes, AS “Sadales tīkls” novērtē, lai īstenotās aktivitātes veicinātu uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot klientu apmierinātību un lojalitāti; darbinieku motivāciju un produktivitāti; uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un valsts institūcijām, kā arī paaugstinot uzņēmuma un pakalpojumu atpazīstamību.

 

Kā galveno uzdevumu AS “Sadales tīkls” izvirza sabiedrības izglītošanu par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē un strādājot, par elektroenerģijas nozīmi nākotnē, tādēļ organizē un atbalsta bērnu un jauniešu kā arī pieaugušo informatīvi – izglītojošas programmas un kampaņas. Viens no informatīvi – izglītojošā darba mērķiem ir samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu, kas rodas neapzināti, lietojot elektroierīces un neuzmanīgi veicot saimniecoskos darbus elektrotīkla tuvumā. Uzņēmuma darbinieki vienmēr ir gatavi sniegt konsultācijas un palīdzību aktivitātēs un pasākumos, kas veltīti sabiedrības elektrodrošības jautājumiem.

 

Atbilstoši Latvijas Republikas likumam “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, kas nosaka ierobežojumus sponsorēt, dāvināt un ziedot, AS “Sadales tīkls” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.