Stratēģija

AS “Sadales tīkls” vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.–2022. gadam ir balstīta uz klientu vajadzībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu elektroapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, lai sekmētu elektroapgādes drošuma palielināšanu, jo uzņēmuma pārvaldītais sadales elektrotīkls ir stratēģiskas nozīmes infrastruktūras objekts, kura darbības kvalitāte un jaudu pieejamība ir būtisks faktors tautsaimniecības izaugsmes nodrošināšanai un mūsdienīgu pakalpojumu pieejamībai Latvijas sabiedrībai.

 

AS “Sadales tīkls” darbība ir vērsta, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, jo elektroapgāde ir viens no svarīgākajiem tautsaimniecības attīstības stūrakmeņiem. Līdz ar zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību, pieaug mājsaimniecību un uzņēmumu prasības pēc saņemto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas, tostarp elektroenerģijas piegādes, jo tehnoloģiju attīstību, ražošanas procesus un pakalpojumus nevar nodrošināt bez kvalitatīvas un nepārtrauktas elektroapgādes, tādēļ AS “Sadales tīkls” ikdienā veic apjomīgu tehnisko pasākumu kopumu, lai Latvijas elektrotīklu uzturētu drošā stāvoklī un savlaicīgi atjaunotu, savukārt klientiem elektroenerģija būtu viens no drošākajiem un uzticamākajiem resursiem. Sekojot un izvērtējot Eiropas sadales sistēmas operatoru attīstībai un pieredzei, AS “Sadales tīkls” Latvijā turpina attīstīt uz digitālām tehnoloģijām balstītu elektrotīklu, kas veicinās valsts konkurētspēju starptautiskā mērogā.

 

Valsts enerģētikas politikas mērķi, kas nostiprināti Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs periodam līdz 2020. gadam, ir energoapgādes drošuma paaugstināšana, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana un energoefektivitātes paaugstināšana un ar valsts pamatnostādnēm ir saskaņoti arī AS “Sadales tīkls” darbības mērķi.

 

Īstenojot AS “Sadales tīkls” vidēja termiņa stratēģiju, tiks nodrošināts:

  • klientu vajadzībām atbilstošs, uz digitālajām tehnoloģijām balstīts vieds un efektīvi pārvaldīts sadales elektrotīkls;
  • ilgtspējīgi un ekonomiski pamatoti elektroenerģijas sadales pakalpojumi, kuri svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei;
  • vienkāršots elektrotīkla pieslēguma process;
  • elektroenerģijas tirgus darbību veicinoša un tirgus dalībnieku vajadzībām atbilstoša vide;
  • sabiedrībai, apkalpojošam personālam un videi drošs elektrotīkls.

 

AS “Sadales tīkls” darbības stratēģija 2017. – 2022. gadam ir apstiprināta akcionāra sapulcē 2017. gada 22.februārī. Stratēģijā ietvertas AS “Latvenergo” koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā un AS “Sadales tīkls” desmit gadu attīstības plānā 2014-2023 noteiktās pamatnostādnes sadales elektrotīkla ilgtermiņa attīstībai.

AS “Sadales tīkls” vispārējais stratēģiskais mērķis
Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei.
AS "Sadales tīkls" darbības mērķi 2017. - 2022. gadam
AS "Sadales tīkls" finansu mērķi 2017. - 2022. gadam