Ziņojums par atbilstību

Ziņojums par sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 2017.gadā

AS “Sadales tīkls” ir pārskatīta AS “Sadales tīkls” atbilstības programma (apstiprināta AS “Sadales tīkls” Valdes sēdē 12.03.2014. ar lēmumu Nr. 78/12 “Par sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” atbilstības programmas jauno redakciju”), izvērtējot saņemtās klientu pretenzijas (saņemtas 2221 pretenzijas, 157 pamatotas), veicot atbilstošos korektīvos pasākumus un pārvaldības dokumentu (AS “Sadales tīkls” atbilstības programma, aktīvu nomas līgums, AS “Sadales tīkls” Informācijas sistēmu drošības politika, saistošo informācijas sistēmu drošības procedūru dokumentācija) pārskatu, izvērtējot nediskriminējošas attieksmes pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” secina, ka AS “Sadales tīkls” savā iepriekšējā darbības periodā 2017.gadā ir ievērojusi vienlīdzīgu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, ir bijusi neatkarīga pieņemot lēmumus un ir nodrošinājusi klientu konfidenciālo datu aizsardzību. Atbilstības ziņojums.

 

Ziņojums par sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi 2017.gadā (turpmāk tekstā- Ziņojums) sagatavots atbilstoši ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/4 apstiprinātajiem “Noteikumiem par prasībām elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai” (turpmāk – Noteikumi). Ziņojumu saskaņā ar Noteikumu 4. punktu ir sagatavots AS “Sadales tīkls” (AS “Sadales tīkls” Atbilstības uzraugs Jānis Slišāns). Ziņojumu izskata un apstiprina AS “Sadales tīkls” Valde.

 

AS “Sadales tīkls” apliecina:

  • neviens no AS “Sadales tīkls” Valdes locekļiem nedarbojas AS “Latvenergo” koncernā ietilpstošo sabiedrību struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi vai tirdzniecību, kā arī cita elektroapgādes komersanta struktūrās, kas nodarbojas ar elektroenerģijas pārvadi, sadali, ražošanu vai tirdzniecību. Valdes locekļu pienākumi, atbildība un darbības jomas ir noteiktas to darba līgumos, kā arī AS “Sadales tīkls” Valdes lēmumos un Valdes nolikumā;

 

  • AS “Sadales tīkls” Valdes locekļu atalgojuma apmērs nav atkarīgs no AS “Latvenergo” koncernā ietilpstošo sabiedrību gada neto apgrozījuma vai peļņas apmēra. Valdes locekļu atalgojuma apmērs ir noteikts darba līgumos un nemainās atkarībā no koncerna ekonomiskajiem rādītājiem;

 

  • AS “Sadales tīkls” Valdes locekļu tiesības, pienākumus un amata savienošanas, ienākumu gūšanas un komercdarbības veikšanas ierobežojumus nosaka to darba līgumi un likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

 

  • AS “Sadales tīkls” Valdes locekļiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta un valdošā uzņēmuma pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai, kā to paredz Elektroenerģijas tirgus likuma 19.panta 2.daļas 2.punkts;

 

 

  • Līdz Ziņojuma iesniegšanai nav konstatēti ierobežojumi īpašuma atsavināšanai un lietošanai attiecībā uz AS “Sadales tīkls” īpašuma vai nomā esošajiem pamatlīdzekļiem tādā apmērā, kas traucētu AS “Sadales tīkls” ievērot Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktās neatkarības prasības;

 

  • Pārskata periodā nav fiksēti apstākļi, kas būtiski ierobežotu AS “Sadales tīkls” tiesības lietot iznomātos sadales sistēmas aktīvus, kā arī pieņemt lēmumus patstāvīgi un neatkarīgi no iznomātāja – AS “Latvenergo”.

 

Pārskata periodā veikts sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” atbilstības risku vērtējums. Sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” atbilstības riski nav būtiski un nerada ietekmi uz neatkarības prasībām.

 

Pārskata periodā apstiprinātas šādas politikas:

AS “Sadales tīkls” Transporta politika;

AS “Sadales tīkls” personāla vadības politika;

AS “Sadales tīkls” kapitālieguldījumu uzskaites politika;

AS “Sadales tīkls” apbalvojumu politika;

AS “Sadales tīkls” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju politika;

AS “Sadales tīkls” Informācijas sistēmu drošības politika;

AS “Sadales tīkls” grāmatvedības uzskaites politika;

AS “Sadales tīkls” organizācijas attīstības politika;

AS Sadales tīkls” Dokumentu pārvaldības politika.