Noslēdzies AS “Sadales tīkls” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta pirmais posms

11.01.2018

Paaugstinot AS “Sadales tīkls” darbības efektivitāti, ar šā gada 1.janvāri uzņēmumā ir pilnveidoti darba procesi, pārskatīta aktīvu un personāla pārvaldība un mainīta uzņēmuma struktūra. Ieviestās izmaiņas ir tikai pirmais posms no visa darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta, kopumā projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam. Šajā laikā uzņēmumā tiks samazināts gan darbam nepieciešamo resursu apjoms, gan uzņēmuma darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaits. Efektīvs AS “Sadales tīkls” darbs ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, vienlaikus veicinot tautsaimniecības attīstību un paaugstinot klientu apmierinātību ar AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem.

AS “Sadales tīkls” ir noteikusi ilgtermiņa elektrotīkla attīstības virzienus, plānveidīgi atjaunojot un rekonstruējot elektrotīklu, paaugstinot uzņēmuma darbības efektivitāti un par prioritāti izvirzot uz digitālajām tehnoloģijām balstīta elektrotīkla attīstību. Elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanās, iepriekšējos gados ieguldītās investīcijas, digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana elektrotīklā, klientu apkalpošanas procesu pilnveidošana jau šobrīd ļauj uzņēmumam paaugstināt darbības efektivitāti un pārskatīt darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietas, darbam nepieciešamā personāla skaitu u.c. resursus. Uzņēmuma darbības uzlabojumi un efektivitātes paaugstināšana ir nozīmīgs faktors, lai nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmi un klientiem būtu pieejami mūsdienīgi pakalpojumi, kas savukārt veicina tehnoloģisko un industriālo nozaru attīstību un valsts konkurētspēju.

 

Kopš 2016. gada AS “Sadales tīkls” padziļināti veic uzņēmuma darbības procesu analīzi, elektrotīkla atjaunošanas un uzturēšanas darbos iesaistītā darbaspēka pārvaldību, kā arī iepriekšējos gados izvērtēja uzņēmuma darbu, salīdzinot to ar citiem Eiropas sadales sistēmas operatoriem. Lai noteiktu iespējas, kā uzlabot uzņēmuma aktīvu, personāla pārvaldību un darbības procesus, to izvērtēšanā piedalījās gan uzņēmuma darbinieki, kuri ikdienā veic darbu plānošanu, vadību un kontroli, gan tika piesaistīta neatkarīga starptautiska auditoru kompānija.

 

Nosakot iespējas, kā paaugstināt AS “Sadales tīkls” darbības efektivitāti, ar 1.janvāri ir mainīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, samazinot struktūrvienību skaitu no 20 līdz 16. Līdz ar uzņēmuma struktūras izmaiņām ir pārskatīts darbam nepieciešamo resursu apjoms, tajā skaitā darbinieku skaits, darbinieku pienākumi un atbildības. Ņemot vērā, ka viss uzņēmuma operatīvais personāls ir spējīgs iesaistīties elektrotīkla bojājumu novēršanā, kad tas ir nepieciešams, ar 1. janvāri ir apvienotas struktūrvienības, kuras veica operatīvo darbu un elektrotīkla remontu un būvniecību. Apvienojot struktūrvienības, paaugstināsies uzņēmuma resursu un tehnikas lietošanas efektivitāte, uzlabosies darbu izpildes kontrole atbilstoši noteiktajām kvalitātes prasībām un klientu apmierinātība ar AS “Sadales tīkls” darbu.

 

Pārskatot darbaspēka un resursu pārvaldību, līdz 2021.gadam visā Latvijā AS “Sadales tīkls” optimizēs darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaitu no 50 līdz 27. Tā ir iespēja samazināt saimnieciskās darbības izmaksas un vienlaicīgi nodrošināt, ka tāpat kā līdz šim uzņēmuma personāls spēs operatīvi nokļūt konkrētajā vietā, lai klientiem atjaunotu elektroapgādi vai veiktu elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbus. Turklāt elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbu daudz ātrāk un drošāk, neiesaistot papildu personālu, ļauj veikt izveidotais speciālās tehnikas parks.

 

Lai turpinātu darbu kādā no izveidotājām vai apvienotajām struktūrvienībām, ikvienam AS “Sadales tīkls” darbiniekam bija iespēja pilnveidot savas zināšanas vai pārkvalificēties, pretendējot uz kādu no 1000 piedāvātajām amatu vietām, un šo iespēju izmantoja vairāk nekā 1200 darbinieku. Savukārt, rīkojoties sociāli atbildīgi attiecībā uz tiem darbiniekiem, kuri darbu AS “Sadales tīkls” vairs neturpinās, uzņēmums ir informējis Latvijas Enerģētiķu un energobūvnieku asociācijas biedrus par iespēju uzrunāt šos speciālistus un uzsākt ar viņiem darba tiesiskās attiecības.

 

AS “Sadales tīkls” darbības efektivitātes paaugstināšanas galvenais uzdevums ir, pilnveidojot uzņēmuma darbības procesus, uzlabot klientu elektroapgādes drošumu un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt ilgtspējīgu elektrotīkla attīstību, kā arī nodrošināt efektīvu uzņēmuma darba plānošanu, izpildi un vadību. Uzņēmuma mērķis ir finanšu rezultātu uzlabošana, kurus AS “Sadales tīkls” plāno un vērtē ilgtermiņā. Izmaksu samazināšanās ir viens no faktoriem, kas dos AS “Sadales tīkls” iespēju paaugstināt saimnieciskās darbības izmaksu efektivitāti, kas savukārt pozitīvi ietekmēs sadales sistēmas pakalpojumu tarifus ilgtermiņā.

 

Iespēju paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti nodrošina iepriekšējos gados paveiktā darba rezultāti – 10 uzņēmuma darbības gadu laikā elektrotīkla bojājumu skaits samazināts uz pusi un elektroapgāde elektrotīkla bojājumu gadījumos tiek atjaunota 5 reizes ātrāk. Būtisku ieguvumu sniedz digitālo tehnoloģiju un risinājumu ieviešana elektrotīklā un viedie elektroenerģijas skaitītāji. Attīstot elektrotīkla digitalizāciju, elektrotīkls kļūst attālināti vadāms un elektroapgādi AS “Sadales tīkls” klientiem var atjaunot ātrāk. Darbiniekiem nav fiziski jāpārbauda viedie elektroenerģijas skaitītāji, jo skaitītāju rādījumu iegūšanu, to atslēgšanu/pieslēgšanu uzņēmuma darbinieki var veikt attālināti. Tuvākajā nākotnē uzņēmums sāks vidējā sprieguma elektrotīklā ieviest sistēmu, kas automātiski noteiks elektrotīkla bojājuma vietu, nodalīs bojāto elektrolīnijas posmu un atjaunos elektroapgādi klientiem. Ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, arī uzņēmuma iekšējie procesi kļūst digitāli un automatizēti. Dažādu darba uzdevumu, pieprasījumu apstrāde tiek veikta, izmantojot IT sistēmas, kas ļauj samazināt gan resursus, gan paaugstināt personāla darbības operativitāti. Savukārt klienti tiek mudināti pēc iespējas aktīvāk izmantot attālinātās klientu apkalpošanas iespējas.