Elektromagnētiskā lauka novērtējums

Daudziem no mums, kas uzturas vai dzīvo zemsprieguma (0,4 kV) vai vidsprieguma (20 kV) gaisvadu vai kabeļu līnijas tuvumā, blakus mājai atrodas transformatora apakšstacija vai elektroenerģijas uzskaites sadalne, var rasties jautājums: vai tas ir droši? Vai tas man un maniem tuviniekiem nevar radīt veselības apdraudējumu?

 

Sadales tīkls 2017. gadā organizēja elektromagnētiskā starojuma (elektriskā un magnētiskā lauka) vērtību mērījumus pie sadales elektroietaisēm, lai novērtētu to atbilstību Eiropas Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumā Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību noteiktajām robežvērtībām. Veikto mērījumu rezultāti apliecina, ka elektromagnētiskā lauka vērtības Sadales tīkls elektroietaišu tuvumā nepārsniedz noteiktās robežvērtības un nerada kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību.

 

2018. gada 1.novembrī Latvijā stājās spēkā regulējums – Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi.