Mežizstrādes darbu saskaņošana

Ja vietai, kur jāveic mežizstrādes darbs, blakus atrodas gaisvadu elektrolīnija, pirms plānoto darbu uzsākšanas darbu veicējam ir jāsaņem AS “Sadales tīkls” saskaņojums.

 

Kā iegūt saskaņojumu?

  1. Mežizstrādes darbu veicējam jāaizpilda pieteikums “Mežizstrādes darbu saskaņošanai blakus AS “Sadales tīkls”  0,4 – 20kV gaisvadu elektrolīniju trasei” un jānosūta uz e-pastu atbildīgajai AS “Sadales tīkls” kontaktpersonai.
  2. AS “Sadales tīkls” pārstāvis izsniedz pieteikuma iesniedzējam darbu saskaņojumu, kurā ir norādīti darbu veikšanas nosacījumi.
  3. Kad mežistrādes darbi ir pabeigti, pieteikuma iesniedzējs paziņo AS “Sadales tīkls” atbildīgajai personai par darbu pabeigšanu.
  4. AS “Sadales tīkls” organizē darba vietas pārbaudi. Ja ir ievēroti AS “Sadales tīkls” nosacījumi, uzņēmuma atbildīgā persona darbu veicējam izsniedz vai nosūta elektroniski atzinumu par darbu izpildi.

Reģionālais teritorijas sadalījums un atbildīgo AS “Sadales tīkls” darbinieku saraksts

Pieteikums mežizstrādes darbu saskaņošanai blakus AS “Sadales tīkls”  0,4 – 20kV gaisvadu elektrolīniju trasei

Saskaņojums mežizstrādes darbu veikšanai

Atzinums par veiktajiem mežizstrādes darbiem