Elektrolīniju trases un aizsargjoslas

Aizsargjoslas gar elekrotīkliem nosaka Aizsargjoslu likums. Elektrolīnijas aizsargjoslas un trases platums ir atkarīgs no elektrolīnijas sprieguma un vietas, kuru tā šķērso.

Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Aizsargjoslas gar gaisvadu līnijām Aizsargjoslas gar kabeļu elektrolīnijām
MEŽOS  

Gar zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijām

Gar vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijām

  TERITORIJĀS ĀRPUS APDZĪVOTĀM VIETĀM, PILSĒTĀM UN CIEMIEM
   
APDZĪVOTĀS VIETĀS, PILSĒTĀS UN CIEMOS