Dabas vērtības

Par plānotajiem elektrolīniju trašu tīrīšanas darbiem AS “Sadales tīkls” vai sadarbības partneri informē gan zemes īpašniekus, gan konkrēto pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas īpašums, līdz ar to gan pašam zemes īpašniekam, gan pašvaldībai ir iespēja izteikt savus ierosinājumus vai iebildumus par plānotajiem darbiem.

 

Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi

Lai pasargātu dabas vērtības un pieminekļus, tostarp dižkokus, AS “Sadales tīkls” ir veiksmīga sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi par rīcību, ja elektrolīnijas trasē vai aizsargjoslā, kurā plānots veikt trašu tīrīšanas darbu vai apdraudošo koku nozāģēšanu, aug aizsargājami koki. AS “Sadales tīkls” regulāri informē Dabas aizsardzības pārvaldi par teritorijām vai dabas liegumiem, kurus šķērso gaisvadu elektrolīnijas un kur paredzēts veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu vai apdraudošo koku nozāģēšanu, kā arī ņem vērā iebildumus vai ierosinājumus paredzēto darbu izpildei. Pirms plānoto darbu uzsākšanas darbu izpildītājs novērtē koka apkārtmēru, kuru plānots nozāģēt, lai pārliecinātos, ka tas neatbilst dižkoka kritērijiem.

 

Sadarbība ar sabiedrisko fondu Dabas retumu krātuve

Kopš 2015.gada AS “Sadales tīkls” sadarbojas arī ar sabiedrisko fondu Dabas retumu krātuve. Savstarpēji vienojoties, 2015.gadā fonda pārstāvji informēja AS “Sadales tīkls” par dižkoku atrašanās vietām, nosūtot savas nofiksētās dižkoku koordinātes visā Latvijas teritorijā. AS “Sadales tīkls” attiecīgi šīs koordinātes (13 742 dižkoku koordinātes) ievadīja savā Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datu bāzē, lai pirms plānoto elektrolīniju trašu vai apdraudošo koku nozāģēšanas, pārliecinātos, ka šajā vietā neatrodas kāds no aizsargājamiem kokiem.