Trašu tīrīšana

Lai uzturētu gaisvadu elektrolīnijas drošā stāvoklī un nodrošinātu klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” vai sadarbības partneri regulāri visā Latvijā novērtē elektrolīniju trašu stāvokli un, ja nepieciešams, veic elektrolīniju apdraudošo koku, to zaru un krūmu nozāģēšanu.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, AS “Sadales tīkls” jārūpējas, lai elektrolīnju trase būtu pilnībā attīrīta no kokiem un krūmiem, bet elektrolīniju aizsargjoslā jāveic elektrolīniju apdraudošo koku nozāģēšana. 

Kādēļ ir svarīgi veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu?
Lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi

Dabas apstākļu ietekmē veci un bojāti koki var iegāzties elektrolīnijā, saraujot vadus un sabojājot balstus. Koku zari, pieskaroties vadiem, rada elektroapgādes traucējumus, dzirksteles un pat zaru aizdegšanos.

Lai rūpētos par jūsu dzīvību un jūsu īpašuma drošību

Koku zari var parrīvēt elektrolīniju vadus, un, nokrītot uz zemes, tie rada apdraudējumu jūsu dzīvībai, kā arī ugunsgrēka risku. Mitros laika apstākļos, saskaroties ar elektrolīnijas vadiem, koks labi vada elektrību. Tam pieskaroties, ikviens var gūt nāvējošu strāvas triecienu.

Lai operatīvi novērstu elektrotīkla bojājumus

Elektrolīnijas trasei jābūt attīrītai no kokiem un krūmiem, lai operatīvais personāls spētu netraucēti un jebkurā laikā piekļūt elektrotīklam. Tas ir īpaši svarīgi bīstamās situācijās, kad ir pārrauti elektrolīniju vadi vai bojāti balsti un elektrotīklam ir jāpiekļūst ar specializēto tehniku.

Elektrolīniju trašu tīrīšana tiek veikta saskaņā ar Aizsargjoslu likumuMinistru kabineta noteikumiem Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un Meža likumu.

Informatīvs buklets par elektrolīniju trašu tīrīšanu