Elektromagnētiskā lauka novērtējums

Daudziem no mums, kas uzturas vai dzīvo zemsprieguma (0,4 kV) vai vidsprieguma (20 kV) gaisvadu vai kabeļu līnijas tuvumā, blakus mājai atrodas transformatora apakšstacija vai elektroenerģijas uzskaites sadalne, var rasties jautājums: vai tas ir droši? Vai tas man un maniem tuviniekiem nevar radīt veselības apdraudējumu?

Sadales tīkls 2017. gadā organizēja elektromagnētiskā starojuma (elektriskā un magnētiskā lauka) vērtību mērījumus pie sadales elektroietaisēm, lai novērtētu to atbilstību Eiropas Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumā Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību noteiktajām robežvērtībām. Veikto mērījumu rezultāti apliecina, ka elektromagnētiskā lauka vērtības Sadales tīkls elektroietaišu tuvumā nepārsniedz noteiktās robežvērtības un nerada kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību.

 

Elektromagnētiskā lauka novērtējums

Objekts Pieļaujamā magnētiskā lauka robežvērtība (μT)* Nomērītā maksimālā magnētiskā lauka vērtība (μT)* Pieļaujamā elektriskā lauka robežvērtība (V/m)** Nomērītā maksimālā elektriskā lauka vērtība (V/m)**
20 kV izolēto vadu elektrolīnija 100 0,155 5000 110
20 kV kailvadu elektrolīnija 0,262 85
20/0,42 kV sadales transformatoru apakšstacija ar eļļas transformatoru 19,62 24
20/0,42 kV sadales transformatoru apakšstacija ar sausā tipa transformatoru 9,12 12
Daudzdzīvokļu 0,4 kV elektroenerģijas uzskaites sadalne 11,30 8

 

* Magnētiskā lauka indukcija tiek mērīta mikroteslās (μT)

** Elektriskā lauka intensitāte tiek mērīta voltos uz metru (V/m)

2018. gada 1.novembrī Latvijā stājās spēkā regulējums – Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi.