Ierobežojumi īpašumos, kurus šķērso elektrolīnija

Ja jūsu īpašumu šķērso elektrolīnija, jāņem vērā, ka jebkura neapdomīga rīcība tās tuvumā var radīt apdraudējumu īpašumam vai pat dzīvībai. Lai izvairītos no iespējamajiem riskiem (nelaimes, traumu gadījumiem), ir noteikta virkne ar ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs, kurus jāievēro zemes īpašniekiem, ja īpašumu šķērso elektrolīnija.

Aicinām iepazīties ar elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs noteiktajiem ierobežojumiem:

  • aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā, ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar Sadales tīkls;
  • aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus;
  • aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;
  • aizliegts ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos.

Informāciju par visiem aizliegumiem elektrolīniju aizsargjoslās un trasēs, kā arī par aizsargjoslu un trašu platumiem, kuros ir spēkā noteiktie ierobežojumi, lasiet  Aizsargjoslu likumā.