Iekšējo elektrotīklu apkalpošana

AS “Sadales tīkls” pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi saviem klientiem līdz pieslēguma līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktai elektroietaišu piederības robežai, savukārt klientu kompetencē ir savu objektu iekšējo elektrotīklu apkalpošana un uzturēšana.

 

Mājsaimniecību objektiem, kam robeža nav noteikta līgumos (vēsturiski izbūvētie elektrotīkla pieslēgumi), elektroietaišu piederības robežu atkarībā no pieslēguma izveidojuma nosaka:

 

  • AS “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas pievienojuma vietā pie klienta ēkas sienas vai jumta statņa izolatoriem, vai klienta kabeļlīnijas pievienojuma vietā pie AS “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas;
  • AS “Sadales tīkls” kabeļlīnijas pievienojuma vietā pie pievienojuma kontaktiem klienta sadalnē vai klienta kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem AS “Sadales tīkls” sadalnē;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas elektroietaišu pievienojuma vietā pie AS “Sadales tīkls” elektrotīkla.

 

Izbūvējot jaunus vai pārbūvējot esošos elektrotīkla pieslēgumus, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts tiek uzstādīts uz elektroietaišu piederības robežas. Arī vēsturiski izbūvētajos mājsaimniecību sistēmas pieslēgumos klienta elektroietaišu piederības robežu orientējoši iezīmē komercuzskaites mēraparāta atrašanās vieta. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās izvietoto elektroietaišu apkalpošanu ir atbildīgs ēkas valdītājs vai īpašnieks. Precīzāku informāciju par elektroietaišu piederības robežu var iegūt Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumos.

 

Lai samazinātu elektroapgādes traucējumu iespējamību, elektrotraumu un ugunsbīstamības risku, AS “Sadales tīkls” rekomendē veikt periodisku klientu objektu iekšējo elektrotīklu pārbaudi, īpaši gadījumos, ja redzami elektroinstalācijas vizuāli defekti, novērota pastiprināta elektroinstalācijas silšana vai klientam radušās aizdomas, ka elektroenerģijas patēriņš objektā ir nepamatoti pieaudzis, lai gan individuālie elektroenerģijas lietošanas paradumi mājsaimniecībā nav būtiski mainījušies. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, elektroietaises projektē, ierīko un pārbauda atbilstošs būvspeciālists – sertificēts elektrospeciālists. Ja paredzēta iekšējo elektrotīklu izbūve, pārbūve vai jānovērš elektroapgādes traucējumi, kuru iemesls meklējams klienta objekta iekšējos elektrotīklos, klientam būtu jāmeklē sertificēta elektrospeciālista palīdzība vai jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja. Pārbaudes laikā jāpārliecinās vai ir uzstādītas atbilstošas aizsargierīces (drošinātāji, automātslēdži), vai nav pazīmes par elektroinstalācijas pārslodzi, jāpārbauda elektroinstalācijas izolācijas kvalitāti, savienojumu kontaktu stāvokli, jo šo elementu defekti var radīt elektroenerģijas noplūdi, elektrobīstamības un ugunsbīstamības draudus. Saskaņā ar spēkā esošajiem Ugunsdrošības noteikumiem, iekšējo zemsprieguma elektrotīklu (elektroinstalācijas) pārbaude veicama ne retāk kā reizi 10 gados.

 

Informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem un elektroenerģētikas uzņēmumiem, kas piedāvā sertificētu elektrospeciālistu pakalpojumus, Latvijā var iegūt:

 

 

Īpaša kārtība iekšējo elektrotīklu ekspluatācijai noteikta objektiem, kuros tiek izmantotas iekārtas ar spriegumu lielāku par 1000 V vai rūpnieciskās elektroierīces un elektroietaises. Šādos objektos elektrotīklu ekspluatāciju veic saskaņā ar Noteikumiem par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.