Elektrostacijas pieslēgums

Elektrostacijas pieslēgumu nepieciešams ierīkot, ja paredzēta elektroenerģijas ražošana komerciālam nolūkam vai savu vajadzību nodrošināšanai ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā darba strāva pārsniedz 16 ampērus fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovati trīsfāžu slēgumā) un kuras pieslēgtas paralēlam darbam ar Sadales tīkls elektrotīklu. Sadales tīkls izvērtē elektrostaciju pieslēguma procesu līdz 10 MW. Lielākas jaudas elektrostaciju pieslēgšanai aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas Sadales tīkls aicinām:

Elektroenerģijas ražotājiem saistošie normatīvie akti

Elektroenerģijas tirgus likums

SPRK lēmums Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”

Būvniecības likums

MK noteikumi Nr.573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

MK noteikumi Nr.624 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”

MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

MK noteikumi Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”

MK noteikumi Nr.666 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”

MK noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Tīkla kodekss, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1/4

Likuma “Par mērījumu vienotību”

SPRK lēmums Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē”

MK noteikumi Nr.262 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību

MK noteikumi Nr. 221 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā

ES Komisijas Regula 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām

Ekonomikas ministrijas  pakalpojumi

 

Ražotāja atbildība
1.
Pieteikuma iesniegšana
Sadales tīkls atbildība
2.
Tehnisko noteikumu sagatavošana
 • Ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā sagatavosim un nosūtīsim tehniskos noteikumus elektrostacijas pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai ierīkošanai.
 • To derīguma termiņš ir 2 gadi.
Ražotāja atbildība
3.
Pieslēguma projektēšana
 • Lai apliecinātu procesa turpināšanu, nosūtiet mums vienu parakstītu Vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu eksemplāru uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai uz pasta adresi AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Izvēlaties projektētāju un veiciet projektēšanas darbus (jūs sedzat projektēšanas izmaksas) atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 • Iesniedziet saskaņotu būvprojektu Sadales tīklam.
 • Ja būvprojekta izstrāde pieslēguma ierīkošanai nav nepieciešama, izbūvējiet elektrostaciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, sagatavojiet elektroietaises līdz līgumā noteiktajai elektroietaišu piederības robežai un iesniedziet Sadales tīklam iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi (8. solis).
Sadales tīkls atbildība
4.
Būvkomersanta atlase, līgums un rēķini
 • Sadales tīkls vai ražotājs veic būvkomersanta atlasi.
 • Pēc atlases, Sadales tīkls nosūtīs elektrostacijas pieslēguma līgumu un rēķinu par pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai izbūvi.
Ražotāja atbildība
5.
Pieslēguma līgums un maksājumi
 • Kad uz pieteikumā norādīto pasta adresi esat saņēmis elektrostacijas pieslēguma līguma eksemplārus, parakstiet tos.
 • Vienu eksemplāru nosūtiet uz AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Veiciet rēķina apmaksu.
Sadales tīkls atbildība
6.
Pieslēguma izbūve
 • Izvēlētais būvkomersants veic elektrostacijas pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai izbūvi.
Sadales tīkls un ražotāja atbildība
7.
Sadales sistēmas pakalpojuma līgums
 • Sadales tīkls uz pasta adresi nosūta Sistēmas pakalpojuma līgumu (līdz tam izbūvei jābūt pabeigtai un ST iesniegtam apliecinājumam par objekta gatavību sprieguma saņemšanai).
 • Parakstiet saņemtos līgumus un vienu eksemplāru nosūtiet uz AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
Ražotāja atbildība
8.
Iesniegums elektrostacijas pārbaudei
 • Iesniedziet Sadales tīklam iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi, kā arī saistošo dokumentāciju vismaz 45 dienas pirms pārbaudes uzsākšanas datuma*.
Sadales tīkls atbildība
9.
Dokumentācijas saskaņošana
 • Sadales tīkls izskata iesniegto dokumentāciju elektrostacijas pārbaudei.
 • Notiek pieslēgšanas, pārbaudes programmas, robežakta un savstarpējo operatīvo attiecību nolikuma, ja nepieciešams, saskaņošana.
 • Sadales tīkls vienojas ar ražotāju par elektrostacijas apskates laiku.
Sadales tīkls atbildība
10.
Elektrostacijas apskate
 • Sadales tīkls veic elektrostacijas izbūves atbilstības pārbaudi atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai.
 • Sadales tīkls izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku ne mazāku kā 72h.
Ražotāja atbildība
11.
Elektrostacijas pārbaude
 • Jūs organizējiet elektrostacijas pārbaudi, piesaistot akreditētu laboratoriju sprieguma kvalitātes mērījumu veikšanai.
 • Jūs iesniedziet Sadales tīklam aktu par sekmīgu pārbaudes veikšanu, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus, t.sk. būvvaldes aktu par elektrostacijas būves nodošanu ekspluatācijā.
 • jūs pieaiciniet Sadales tīkls speciālistus, kad pārbaudes procesā elektrostacija sasniedz maksimālo jaudu atbilstoši pārbaudes programmai
Sadales tīkls atbildība
12.
Elektrostacijas pieslēgšana sistēmai
 • Sadales tīkls sagatavo un savstarpēji tiek parakstīts akts elektrostacijas atzīšanai par atbilstošu paralēlam darbam ar sistēmu.
 • Sadales tīkls izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu.

* Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. Ja elektronisko parakstu nelietojat, izdrukājiet dokumentus, parakstiet un ieskenējiet tos. Tad autorizējieties klientu portālā e-st.lv, atveriet jaunu Brīvas formas iesniegumu, teksta laukā ierakstiet "Pieteikums elektrostacijas pieslēgšanai / slodzes palielināšanai” vai "Saistošā dokumentācija elektrostacijas pieslēgšanai / slodzes palielināšanai”. Pievienojiet aizpildītos dokumentus un apstipriniet iesniegumu.  Papildus iesniegt dokumentu oriģinālus nav nepieciešams. Ja Jums nav iespējas iesniegt dokumentus tiešsaistē, lūdzu, sūtiet tos pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006.