Efektīvās slodzes izmantošana

2014. gada 12. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja “Noteikumus par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem”. Noteikumi attiecas uz jauniem sistēmas pieslēgumiem vai atļautās slodzes palielināšanas pieteikumiem esošos sistēmas pieslēgumos (turpmāk – pieslēgums), ja pieslēgums ir 6 – 20kV elektrotīklā vai 0,4kV elektrotīklā ar summāro atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālā strāvu lielāku par 100A. Šādā pieslēgumā lietotājam, patērējot vairāk kā 15% no maksimāli iespējamā elektroenerģijas patēriņa gadā, ir iespēja atgūt pieslēguma izbūvē ieguldītos līdzekļus. Saskaņā ar Noteikumos 3.punktā noteikto, AS “Sadales tīkls” izstrādāja šo Noteikumu pielietošanas nosacījumu kārtību.
Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 16.jūlija lēmumu Nr.200 “Kārtība par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai” ir pārapstiprināta to papildinot ar 7.6.punktu. Pieslēgumiem, kuriem efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumu piemērošana ir uzsākta pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, piemēro kārtību, kas uz tiem attiecās šā lēmuma spēkā stāšanās brīdī. Pārapstiprinātā kārtība attiecas uz pieslēgumiem, kuri izbūvēti pēc 2014.gada 16.jūlija.
1. Kārtība par nosacījumiem efektīvai atļautās slodzes izmantošanai (turpmāk – Kārtība) nosaka kritērijus, pēc kādiem AS “Sadales tīkls” nosaka pieslēgumu ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi, un nosacījumus, kādus sistēmas operators piemēro lietotājam, kurš izpilda kritērijus efektīvai atļautās slodzes izmantošanai.
2. Kritērijs pieslēgumam ar efektīvi izmantotu atļauto slodzi ir elektroenerģijas apjoms, kuru lietotājs 12 mēnešu laikā no uzskaites sākuma brīža saņem, izmantojot jaunu sistēmas pieslēgumu vai esošo sistēmas pieslēgumu pēc atļautās slodzes palielināšanas (turpmāk – elektroenerģijas gada patēriņš), un kuru nosaka saskaņā ar formulu.
Aprēķina formula efektīvās atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem
Pieslēgumam, kura spriegums nepārsniedz 0,4 kV un ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums ir lielāks par 100A:
A = 0,15 x 8760 x 0,4 x √3 x 0,929 x I_IAA = 845,73 x I_IAA, kur
A = elektroenerģijas gada patēriņš [kWh]
0,15 – noslodzes koeficients,
8760 – stundu skaits gadā [h],
0,4 – nominālais spriegums [kV],
0,929 –jaudas koeficients,
I_IAA – pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta (aparātu) nominālā strāva, A
Pieslēgumam ar spriegumu 6-20 kV:
A = 0,15 x 8760 x I_kW = 1314 x I_kW, kur
A = elektroenerģijas gada patēriņš [kWh],
0,15 – noslodzes koeficients,
8760 – stundu skaits gadā [h],
I_kW – lietotāja objekta summārā atļautā slodze [kW]
3. Sistēmas operators uzsāk elektroenerģijas gada patēriņa uzskaiti pieslēgumā ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc tam, kad lietotājs ir noslēdzis sistēmas pakalpojumu līgumu vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumā vienojies par grozījumiem esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā.
4. Ja saņemtās elektroenerģijas apjoms pieslēgumā ir sasniedzis saskaņā ar Kārtības 2.punktu noteikto elektroenerģijas gada patēriņu, sistēmas operators lietotājam izsniegtajā rēķinā par norēķinu periodā (mēnesī) saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem (turpmāk – rēķins) sadales sistēmas pakalpojumu diferencētā tarifa (turpmāk – tarifs) mainīgajai komponentei (maksai par elektroenerģijas sadalīšanu) un fiksētajai komponentei (maksai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un maksai par atļauto slodzi) piemēro koeficientu 0,5. Tarifa fiksētajai komponentei piemēro koeficientu 0,5 norēķinu periodam pēc elektroenerģijas gada patēriņa sasniegšanas, bet tarifa mainīgajai komponentei piemēro koeficientu 0,5 par elektroenerģijas apjomu, kas pārsniedz elektroenerģijas gada patēriņu.
5. Kārtības 4.punktā noteikto koeficientu sistēmas operators sāk piemērot rēķinos par nākamo pilno norēķinu periodu (mēnesi) pēc elektroenerģijas gada patēriņa sasniegšanas līdz brīdim, kad aprit 12 mēneši no Kārtības 3.punktā noteiktās uzskaites sākuma dienas vai iestājas kāds no Kārtības 7.punktā minētajiem nosacījumiem.
6. Sistēmas operators katrus nākamos 12 mēnešus Kārtības 4.punktā noteikto koeficientu piemēro saskaņā ar Kārtības 4.- 5.punkta noteikumiem.
7. Sistēmas operators neuzsāk vai izbeidz Kārtības 4.punktā noteiktā koeficienta piemērošanu, ja iestājas viens no šādiem nosacījumiem:
7.1. lietotājs nav pilnībā samaksājis pieslēguma maksu;
7.2. lietotājs nav noslēdzis sistēmas pakalpojumu līgumu vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumā vienojies par grozījumiem esošajā sistēmas pakalpojumu līgumā 3 mēnešu laikā no attiecīgā pieslēguma pieņemšanas ekspluatācijā dienas;
7.3. lietotājs nav apmaksājis sistēmas operatora rēķinu par saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem; sistēmas operators atsāk Kārtības 4.punktā noteiktā koeficienta piemērošanu, kad pilnā apmērā saņemta samaksa par sistēmas pakalpojumiem;
7.4. starpība starp izsniegto rēķinu kopsummu, ja efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumi netiktu piemēroti, un izsniegto rēķinu kopsummu, piemērojot efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumus (EUR), ir sasniegusi pieslēguma maksas apmēru;
7.5. ir pagājuši pieci gadi no sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas;
7.6. lietotājs pieslēgumu izbūvējis elektroenerģijas ražošanas nodrošināšanai vai sistēmas operators ir konstatējis, ka lietotāja pieslēgums tiek izmantots elektroenerģijas ražošanas objekta pašpatēriņa nodrošināšanai.
8. Pieslēgumā sasniedzamo elektroenerģijas gada patēriņu un lietotājam noteikto pieslēguma maksu norāda pieslēguma līgumā.
9. Pieslēguma elektroenerģijas gada patēriņu, lietotājam noteikto pieslēguma maksu, elektroenerģijas gada patēriņa uzskaites sākuma termiņu un efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumu piemērošanas beigu termiņu nosaka sistēmas pakalpojumu līgumā.
10. Ja īpašuma vai valdījuma tiesības uz objektu, kuram ierīkotajam pieslēgumam tiek piemēroti nosacījumi efektīvai atļautās slodzes izmantošanai, iegūst cits lietotājs, tad sistēmas operators sistēmas pakalpojumu līgumā ar jauno lietotāju iekļauj tādus šīs Kārtības 9.punktā minētos nosacījumus, kādi tika noteikti sistēmas pakalpojumu līgumā iepriekšējam lietotājam, ņemot vērā Kārtības 7.4.punktu, bet Kārtības 7.5.punktā noteikto termiņu turpina skaitīt no pirmā sistēmas pakalpojumu līguma spēkā stāšanās dienas.
11. Kārtību piemēro pieslēgumiem, par kuru ierīkošanu pieslēguma līgumi noslēgti pēc 2012.gada 1.janvāra.