Elektrostacijas pieslēgums

Par elektrostaciju tiek uzskatītas elektroietaises maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 fāzes vai 3 fāžu darba strāvu lielāku par 16A (attiecīgi 3,68 vai 11 kW), kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu.

 

Paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu pieslēdzamas elektrostacijas ar jaudu līdz 10 MW. Lielākas jaudas elektrostaciju pieslēgšanai ar pieteikumu jāvēršas pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas AS “Sadales tīkls”, energokomersantam (Ražotājam) jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu jaudu ieviešanai, kas tiek izsniegta atbilstoši 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 883, kura jāpievieno elektrostacijas pieslēguma pieteikumam. Elektrostacijas pieslēguma pieteikuma forma un tam pievienojamo dokumentu saturs ir noteikts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  (SPRK) ar 2012.gada 22.februāra lēmumu Nr.1/6 apstiprinātajos „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”.

 

 

Saskaņā ar SPRK Noteikumiem, 60 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Ražotājam tiek izsniegti tehniskie noteikumi, kuru derīguma termiņš ir divi gadi. Elektrostacijas pieslēguma projektēšanu un būvniecību par saviem līdzekļiem nodrošina Ražotājs. Saražotās elektroenerģijas uzskaiti aprīko ar Latvijas energostandarta LEK 123 tehniskajām prasībām atbilstošiem elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem.

 

Pēc elektrostacijas pieslēguma izbūves tiek pārbaudīts, vai Ražotāja uzstādītā elektrostacija un izbūvētais pieslēgums atbilst AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja tiek konstatēts, ka Ražotāja uzstādītā elektrostacija un elektrostacijas pieslēgums atbilst izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Pēc sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanas Ražotājam tiek izsniegta atļauja pieslēgt elektrostaciju uz elektrostacijas un AS “Sadales tīkls” elektroietaišu kopējās darbības pārbaudi, kas ilgst vismaz 72 stundas un kuras laikā tiek veiktas elektrostacijas ģenerējošās iekārtas pārbaude un saražotās elektroenerģijas kvalitātes parametru mērījumi. Ja pārbaudē veikto mērījumu rezultāti atbilst standarta LVS EN 50160 “Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi” noteiktajām prasībām, AS “Sadales tīkls” izsniedz atļauju elektrostacijas paralēlam darbam ar sadales sistēmu.

Tehniskie noteikumi
Kā jāiesniedz pieteikums elektrostacijas pieslēgumam?