Elektrostacijas pieslēgums

Elektrostacijas pieslēgumu nepieciešams ierīkot, ja paredzēta elektroenerģijas ražošana komerciālam nolūkam vai savu vajadzību nodrošināšanai ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā darba strāva pārsniedz 16 ampērus fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovati trīsfāžu slēgumā) un kuras pieslēgtas paralēlam darbam ar Sadales tīkls elektrotīklu. Sadales tīkls izvērtē elektrostaciju pieslēguma procesu līdz 10 MW. Lielākas jaudas elektrostaciju pieslēgšanai aicinām vērsties pie pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas Sadales tīkls aicinām:

 

Elektrostacijas pieslēgums – ierīkošanas process

Elektroenerģijas ražotājiem saistošie normatīvie akti

Elektroenerģijas tirgus likums

SPRK lēmums Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem”

Būvniecības likums

MK noteikumi Nr.573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

MK noteikumi Nr.624 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”

MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”

MK noteikumi Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”

MK noteikumi Nr.666 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem”

MK noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Tīkla kodekss, apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumu Nr.1/4

Likuma “Par mērījumu vienotību”

SPRK lēmums Nr.1/3 “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē”

MK noteikumi Nr.262 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību

MK noteikumi Nr. 221 Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā

ES Komisijas Regula 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām

Ekonomikas ministrijas  pakalpojumi

Pieteikums elektrostacijas pieslēgumam pieejams šeit.