Jauna pieslēguma un slodzes palielinājuma izmaksu veidošanās

Jauna pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana ir maksas pakalpojums, izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši pieprasītajai jaudai un veicamo darbu apjomam (piemēram, cik garš vads vai kabelis nepieciešams, vai ir nepieciešami rakšanas darbi, sadalnes uzstādīšana u.c.).

 

Jauna pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas sastāv no divām daļām:

  • faktiskajām izmaksām (sadalnes uzstādīšana, maiņa vai pārvietošana un kabeļa, vada pievilkšana līdz sadalnei u.c.);
  • attiecināmajām izmaksām (izmaksas par jau iepriekš veiktajiem ieguldījumiem elektrotīklā).

Šīs izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.

 

Aprēķinot iespējamās pieslēguma ierīkošanas izmaksas tiek ņemtas vērā:

Iepriekšējo gadu elektrotīklu izbūves vidējās izmaksas

Sadales sistēmas attiecināmās izmaksas pieslēguma maksas aprēķinam

Sadales sistēmas attiecināmās izmaksas 110/6 – 20 kV barošanas apakšstacijās