Pieslēguma vietas sagatavošana

Lai nodrošinātu uzskaites pievienošanu, klientam pieslēguma vieta jāsagatavo atbilstoši AS “Sadales tīkls” prasībām.

Pirms pieslēguma ievadkabeļa ievilkšanas darbu uzsākšanas pārliecinieties, vai elektroapgādes sadalne ir pieejama. Ja nepieciešama plombas noņemšanas atļauja – aicinām autorizēties klientu portālā e-st.lv. Izvēlieties sadaļu Pieteikt pakalpojumu, apakšsadaļu Plānotie tehniskie darbi un aizpildiet Pieteikumu ievadkabeļa maiņai. Darbus var veikt klienta izvēlēts kvalificēts elektromontieris. Plombas noņemšanas atļauja ir pieejama bezmaksas. Objekta jauna pieslēguma ievadkabelim jābūt ievilktam AS “Sadales tīkls” sadalnes skapī.

 

Kā uzsākt darbus?

1. Sadalnes skapī atrodas montāžas caurules vai speciāli kanāli, kas paredzēti pēcuzskaites kabeļu ievēršanai.
Montāžas cauruļu gali ir aprakti sadalnes skapja priekšējā zonā, līdz 1 m attālumā no sadalnes.

Montāžas caurules paraugs

Atrociet montāžas cauruļu vietu un ievelciet objekta pieslēguma kabeli.

Pieslēguma kabeļa paraugs

Pēc kabeļa ievilkšanas – aizrociet kabeļa pienākšanas vietu.
 2. Ievilktā kabeļa sagatavošana uzskaites pievienošanai
Ja sadalnes skapī ir izvietotas aizejošās spailes – pievienojiet tām ievilkto kabeli.

Aizejošo spaiļu paraugs

Ja sadalnes skapī nav izvietotas aizejošās spailes un iespēja pēcuzskaites kabeli tām pieslēgt – atstājiet kabeļa rezervi līdz skaitītāja uzstādīšanas vietai ne mazāku kā 120 mm, bet ne lielāku kā 180 mm. Kabeļiem, ar dzīslu šķērsgriezumu 16 mm2 un lielāku, ir jāveic galu apdare.

Kabeļu apdares paraugs

Skaitītāju pieslēgšanai jāizmanto viendzīslas vai daudzdzīslu vara vadus ar šķērsgriezumu, ne mazāku par 2,5 mm2, daudzdzīslu vadiem lietojot speciālus uzgaļus (čaulas).

Vadu uzgaļu (čaulas) paraugs

Kabelim jābūt obligāti marķētam, ja sadalnē ir vairāk kā 1 objekts. Marķējumam nepārprotami jānorāda uz kādu objektu tas attiecas.
3. Pieslēguma vietas sagatavošanas pabeigšana un uzskaites pievienošana
Ar parakstītu un AS “Sadales tīkls” nosūtītu “Apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai” informējiet par pieslēguma vietas sagatavošanas darbu pabeigšanu, lai pievienotu uzskaiti.

“Apliecinājumu par objekta gatavību sprieguma saņemšanai” paraugs

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka visus ar energoapgādes objekta jauna pieslēguma vietas sagatavošanu saistītos darbus ar elektroietaisēm klienta objektā un teritorijā jāveic kvalificētam elektromontierim. AS “Sadales tīkls” elektroietaisēs obligāta prasība ir ievērot Latvijas Energostandarta, LEK 123 „Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi” prasības.
 4. Izņēmuma gadījumos, ja celtniecības laikā nav ierīkotas speciālas montāžas caurules
Atrokot sadalni pie tās pamatiem, jāveic kabeļa ievēršana kopā ar montāžas cauruli. Jāparedz keramzīta slāņa atjaunošana sadalnē, kur tas nepieciešams

Keramzīta slāņa paraugs

 5. Izņēmuma gadījumos, ja sadalnē nav paredzētas spailes
Gadījumā, ja sadalnē nav paredzētas spailes, bet ir iespējams tās uzstādīt, nepieciešams tās uzstādīt visiem 3 fāzu pieslēgumiem, visiem 1 fāzu pieslēgumiem ar Al kabeļiem.