Mikroģeneratora pieslēgšana

Sākot ar 2020. gada 1. aprīli, mājsaimniecībām nav jāmaksā OIK mainīgā daļa par tīklā nodoto un atpakaļ saņemto elektrību. Ražot elektrību un nodot to tīklā, ir vēl izdevīgāk – samazinās rēķini par patērēto elektrību, ātrāk atmaksāsies uzstādītie mikroģeneratori un straujāk attīstīsies zaļās enerģijas ražošana.

 

Lai ražotu elektroenerģiju savam patēriņam, jums ir iespēja esošajā pieslēgumā uzstādīt mikroģeneratoru un pieslēgt to paralēlā darbā ar elektrotīklu. Mikroģeneratorus uzstāda gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi (piemēram, zemnieku saimniecības), kas izvēlas ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi samazinot no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu. Lai mikroģeneratora darbība neradītu traucējumus elektrotīklā, mikroģeneratora uzstādīšana ir obligāti jāsaskaņo ar Sadales tīkls.

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to saistītās iekārtas (invertors), kas paredzētas maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 vai 3 fāžu spriegumu ar darba strāvu līdz 16A (ampēriem). 1 fāzes elektrotīklā tas atbilst 3.7 kW, bet 3 fāžu elektrotīklā – 11.1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp lietotāja elektroietaisi un elektrotīklu (elektroenerģija var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi).

Mikroģeneratoru iekārtas ir paredzētas elektroenerģijas ražošanai tikai savu vajadzību nodrošināšanai, nevis komerciāliem nolūkiem. Uzsākot elektrības ražošanu, mājsaimniecības var kļūt par NETO norēķinu sistēmas dalībniekiem - nodot saražoto, bet uzreiz neizmantoto elektrību elektrotīklā un brīžos, kad ar paša ražoto elektrības daudzumu nepietiek, izmantot iepriekš saražoto un tīklā nodoto.

NETO norēķinu sistēma

Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma ir attiecināma uz visām mājsaimniecībām, kas, ierīkojot mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus un atbilst citiem Ministru kabineta noteikumos  un Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktiem kritērijiem.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai, tajā skaitā tām mājsaimniecībām, kurām piemēro NETO norēķinu sistēmai, veido trīs pozīcijas:

  • sadales sistēmas operatora pakalpojumi;
  • obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa (atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie, koģenerācija);
  • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no pozīcijām - maksu par elektroenerģiju un, sākot ar 2020. gada 1. aprīli, arī OIK mainīgo daļu.

NETO patēriņš tiek aprēķināts: patērētā elektroenerģija (kWh) - tīklā nodotā elektroenerģija (kwh)


Svarīgi zināt!

Ja NETO patēriņš mēneša norēķinu periodā ir negatīvs (tīklā nodotās kWh ir vairāk), tad NETO patēriņa uzkrāto apjomu ieskaita nākamā mēneša norēķinu periodā, kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Savukārt, ja neto patēriņš ir pozitīvs, tad tās ir kWh, kuras tiek iekļautas norēķinu perioda rēķinā.

NETO norēķinu sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodoto elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas ilgst no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. NETO norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma ietvaros, gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.

Klientu ērtībām  elektroenerģijas NETO pārskats pieejams klientu portālā e-st.lv

 

Mikroģeneratora pieslēgšanas process

Mikroģeneratora pieslēgšanas process tiek īstenots saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" noteikto procesa kārtību.

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām:

  • izvēlēties sertificētu, Eiropas savienības standartiem atbilstošu un Sadales tīkls atzītu mikroģeneratora invertoru * (saraksts pieejams šeit);
  • izvērtēt uzstādāmās elektroenerģijas nepieciešamās ražošanas jaudas;
  • konsultēties ar vietējo būvvaldi par tās izvirzītajām prasībām mikroģeneratora uzstādīšanai.
Vēl tikai dažas darbības, lai uzsāktu saražotās elektroenerģijas lietošanu
1.
Iesniedziet pieteikumu

Lūdzu, aizpildiet un iesniedziet* pieteikuma formu.

2.
Parakstiet līgumu

Ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Sadales tīkls sagatavos un Jums nosūtīs pieslēguma līgumu un tehniskos noteikumus. Ja līguma nosacījumi būs Jums pieņemami, lūdzu, 90 kalendāro dienu laikā parakstiet līgumu. Ja būsiet pieteikumā izvēlējies līgumu saņemt elektroniski, tad parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu. Ja līgumu saņemsiet papīra formātā, tad parakstiet un nosūtiet to pa pastu vai arī iesniedziet klātienē Sadales tīkls, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006.

3.
Uzstādiet mikroģeneratoru un sagatavojiet elektroietaises

Pēc līguma parakstīšanas uzstādiet mikroģeneratoru atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, kā arī sagatavojiet elektroietaises līdz līgumā noteiktajai jūsu elektroietaišu piederības robežai.

Ņemiet vērā, ka iepriekšminētos darbus jāorganizē un jāapmaksā klientam, bet jāveic sertificētam speciālistam (būvspeciālistam, kurš ieguvis sertifikātu elektroietaišu izbūves sfērā).

4.
Aizpildiet un nosūtiet līguma pielikumus

Kad darbi paveikti, lūdzu, aizpildiet un iesniedziet līgumam pievienotos pielikumus*.

Nepieciešami šādi līguma pielikumi:

Papildus jāiesniedz arī fotogrāfijas, kurās skaidri redzams invertors, tā tehnisko datu plāksnīte, aizsardzības aparāts un saules paneļi. Vairāk informācijas un fotogrāfiju paraugi pieejami šeit.

5.
Sadales tīkls speciālisti pieslēgs mikroģeneratoru

Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pielikumu un fotogrāfiju saņemšanas Sadales tīkls speciālisti pārbaudīs mikroģeneratora uzstādīšanas atbilstību tehniskajiem noteikumiem, sastādīs aktu par paveikto un nosūtīs to jums uz e-pastu. Lūdzu, parakstiet aktu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet to parakstīšanai Sadales tīklam. Ja parakstīsiet aktu papīra formātā, lūdzu, sūtiet to uz e-pastā norādīto pasta adresi.

Mikroģeneratoru drīkst ieslēgt paralēlā darbā ar Sadales tīkls zemsprieguma elektrotīklu tikai tad, kad mikroģeneratora valdītājs vai pilnvarotā persona ir saņēmusi abu pušu parakstītu aktu. Līdz tam mikroģeneratoru drīkst pieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu mikroģeneratora ieregulēšanas pārbaudes.

 

 

* Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. Ja elektronisko parakstu nelietojat, izdrukājiet dokumentus, parakstiet un ieskenējiet tos. Tad autorizējieties klientu portālā e-st.lv, atveriet jaunu Brīvas formas iesniegumu, teksta laukā ierakstiet "Pieteikums mikroģeneratora pieslēgšanai / slodzes palielināšanai”. Pievienojiet aizpildītos dokumentus un apstipriniet iesniegumu.  Papildus iesniegt dokumentu oriģinālus nav nepieciešams. Ja Jums nav iespējas iesniegt dokumentus tiešsaistē, lūdzu, sūtiet tos pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160.