Mikroģeneratora pieslēgšana

Lai ražotu elektroenerģiju savam patēriņam, jums ir iespēja esošajā pieslēgumā uzstādīt mikroģeneratoru un pieslēgt to paralēlā darbā ar elektrotīklu. Mikroģeneratorus uzstāda gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi (piemēram, zemnieku saimniecības), kas izvēlas ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi samazinot no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu. Lai mikroģeneratora darbība neradītu traucējumus elektrotīklā, mikroģeneratora uzstādīšana ir obligāti jāsaskaņo ar Sadales tīkls.

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to saistītās iekārtas (invertors), kas paredzētas maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 vai 3 fāžu spriegumu ar darba strāvu līdz 16A (ampēriem).1 fāzes elektrotīklā tas atbilst 3.7 kW, bet 3 fāžu elektrotīklā – 11.1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp lietotāja elektroietaisi un elektrotīklu (elektroenerģija var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi). Mikroģeneratoru iekārtas nav paredzētas elektroenerģijas ražošanai komerciāliem nolūkiem, tās ir paredzētas tikai elektroenerģijas ražošanai savu vajadzību nodrošināšanai.

 

Mikroģeneratora pieslēgšanas process

Mikroģeneratora pieslēgšanas process tiek īstenots saskaņā ar "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem" noteikto procesa kārtību.

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām:

  • vērsties Ekonomikas Ministrijā un saņemt atļauju jaunu jaudu ieviešanai vai jaudu palielināšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 883;
  • izvēlēties sertificētu, Eiropas savienības standartiem atbilstošu un Sadales tīkls atzītu mikroģeneratora invertoru * (saraksts pieejams šeit);
  • izvērtēt uzstādāmās elektroenerģijas nepieciešamās ražošanas jaudas;
  • konsultēties ar vietējo būvvaldi par tās izvirzītajām prasībām mikroģeneratora uzstādīšanai.
Vēl tikai dažas darbības, lai uzsāktu saražotās elektroenerģijas lietošanu
1.
Iesniedziet pieteikumu

Lūdzu, aizpildiet un iesniedziet pieteikuma formu*.

2.
Parakstiet līgumu

Ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas Sadales tīkls sagatavos un Jums nosūtīs pieslēguma līgumu un tehniskos noteikumus. Ja līguma nosacījumi būs Jums pieņemami, lūdzu, 90 kalendāro dienu laikā parakstiet līgumu. Ja būsiet pieteikumā izvēlējies līgumu saņemt elektroniski, tad parakstiet to ar drošu elektronisko parakstu. Ja līgumu saņemsiet papīra formātā, tad parakstiet un nosūtiet to pa pastu vai arī iesniedziet klātienē Sadales tīkls, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160.

3.
Uzstādiet mikroģeneratoru un sagatavojiet elektroietaises

Pēc līguma parakstīšanas uzstādiet mikroģeneratoru atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, kā arī sagatavojiet elektroietaises līdz līgumā noteiktajai jūsu elektroietaišu piederības robežai.

Ņemiet vērā, ka iepriekšminētos darbus jāorganizē un jāapmaksā klientam, bet jāveic sertificētam speciālistam (būvspeciālistam, kurš ieguvis sertifikātu elektroietaišu izbūves sfērā).

4.
Aizpildiet un nosūtiet līguma pielikumus

Kad darbi paveikti, lūdzu, aizpildiet un iesniedziet līgumam pievienotos pielikumus*.

Nepieciešami šādi līguma pielikumi:

5.
Sadales tīkls speciālisti pieslēgs mikroģeneratoru

Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pielikumu saņemšanas Sadales tīkls speciālisti pārbaudīs mikroģeneratora uzstādīšanas atbilstību tehniskajiem noteikumiem un pieslēgs to elektrotīklam, kā arī sastādīs aktu par paveikto. Tikai pēc šī akta sastādīšanas mikroģeneratoru drīkst pieslēgt paralēlā darbā ar Sadales tīkls zemsprieguma elektrotīklu. Līdz tam mikroģeneratoru drīkst pieslēgt tikai īslaicīgi, lai veiktu mikroģeneratora ieregulēšanas pārbaudes.

 

 

* Parakstiet dokumentus ar drošu elektronisko parakstu un nosūtiet uz e-pastu: st@sadalestikls.lv. Ja elektronisko parakstu nelietojat, izdrukājiet dokumentus, parakstiet un ieskenējiet tos. Tad autorizējieties klientu portālā e-st.lv, atveriet jaunu Brīvas formas iesniegumu, teksta laukā ierakstiet "Pieteikums mikroģeneratora pieslēgšanai / slodzes palielināšanai”. Pievienojiet aizpildītos dokumentus un apstipriniet iesniegumu.  Papildus iesniegt dokumentu oriģinālus nav nepieciešams. Ja Jums nav iespējas iesniegt dokumentus tiešsaistē, lūdzu, sūtiet tos pa pastu uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1160.

 

 

Norēķinos par mājsaimniecībā saražoto un patērēto elektroenerģiju esošā pieslēgumā tiek piemērota NETO norēķinu sistēma. Ko tas nozīmē?

Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma attiecināma uz visām mājsaimniecībām, kas, ierīkojot mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus un atbilst citiem Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai, tajā skaitā, tām mājsaimniecībām, kurām piemēro NETO norēķinu sistēmai, veido trīs pozīcijas:

  • sadales sistēmas operatora pakalpojumi;
  • obligātā iepirkuma komponentes;
  • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt vienu no pozīcijām - maksu par elektroenerģiju. Mikroģeneratoru lietotājiem maksa par elektroenerģiju tiek saukta par NETO patēriņu.

NETO patēriņš tiek aprēķināts: saņemtā elektroenerģija (kWh) - tīklā nodotā elektroenerģija (kwh)

mikroģeneratora pieslēgums Sadales tīklsSvarīgi zināt!

Ja NETO patēriņš mēneša norēķinu periodā ir negatīvs (tīklā nodotās kWh ir vairāk), tad NETO patēriņa uzkrāto apjomu ieskaita nākamā mēneša norēķinu periodā, kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Savukārt, ja neto patēriņš ir pozitīvs, tad tās ir kWh, kuras tiek iekļautas norēķinu perioda rēķinā. NETO patēriņa norēķinu periods ir 1.aprīlis līdz nākamā gada 31.marts. Katra gada 1. aprīlī tiek uzsākts jauns norēķinu periods un iepriekš uzkrātais elektroenerģijas apjoms vairs netiek ņemts vērā un uzskaite sākas no jauna.