Mikroģeneratora pieslēgums

Lai ražotu elektroenerģiju savam patēriņam, Jums ir iespēja esošajā pieslēgumā ierīkot mikroģeneratoru un pieslēgt to paralēlā darbā ar elektrotīklu. Mikroģeneratora pieslēgumu ierīko gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi (piemēram, zemnieku saimniecības), kas izvēlas ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi samazinot no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas apjomu. Lai mikroģeneratora darbība neradītu traucējumus elektrotīklā, mikroģeneratora uzstādīšana ir obligāti jāsaskaņo ar Sadales tīkls.

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to saistītās iekārtas (invertors), kas paredzētas maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar 1 vai 3 fāžu spriegumu ar darba strāvu līdz 16A (ampēriem).1 fāzes elektrotīklā tas atbilst 3.7 kW, bet 3 fāžu elektrotīklā – 11.1 kW jaudai. Mikroģeneratora paralēlais darba režīms nodrošina divvirzienu elektroenerģijas apmaiņu starp lietotāja elektroietaisi un elektrotīklu (elektroenerģija var plūst gan virzienā no elektrotīkla uz lietotāja elektroietaisi, gan otrādi). Mikroģeneratoru iekārtas nav paredzētas elektroenerģijas ražošanai komerciāliem nolūkiem, tās ir paredzētas tikai elektroenerģijas ražošanai savu vajadzību nodrošināšanai.

Mikroģeneratora pieslēguma ierīkošanas process

Mikroģeneratora pieslēguma process tiek īstenots saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” noteikto procesa kārtību.

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām:

  • vērsties Ekonomikas Ministrijā un saņemt atļauju jaunu jaudu ieviešanai vai jaudu palielināšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 883;
  • izvēlēties sertificētu, Eiropas savienības standartiem atbilstošu un Sadales tīkls atzītu mikroģeneratora invertoru * (saraksts pieejams šeit);
  • izvērtēt uzstādāmās elektroenerģijas nepieciešamās ražošanas jaudas;
  • konsultēties ar vietējo būvvaldi par tās izvirzītajām prasībām mikroģeneratora uzstādīšanai.

 

Vēl tikai dažas darbības, lai uzsāktu saražotās elektroenerģijas lietošanu:
1. Aizpildiet pieteikumu Aizpildiet pieteikumu mikroģeneratora pieslēgumam (ar darba strāvu līdz 16A) un iesniedziet to ieskenētā veidā st@sadalestikls.lv, pievienojot pieteikumā minētos dokumentus. Parakstītu pieteikuma  oriģinālu nosūtiet uz AS “Sadales tīkls” (turpmāk tekstā – Sadales tīkls), Šmerļa iela 1, LV-1160.
2. Parakstiet pieslēguma līgumu Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ne vēlāk kā 20 kalendāro dienu laikā sagatavosim un nosūtīsim jums pieslēguma līgumu un tehniskos noteikumus. 90 kalendāro dienu laikā parakstiet abus līguma eksemplārus un vienu nosūtiet pa pastu vai iesniedziet Sadales tīkls, Šmerļa ielā 1, Rīgā.
3. Uzstādiet mikroģeneratoru Pēc pieslēguma līguma parakstīšanas aicinām organizēt mikroģeneratora uzstādīšanu un konfigurēšanu atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Iepriekšminētās darbības klients organizē par saviem līdzekļiem, un tās veic sertificēts speciālists (būvspeciālists, kurš ieguvis sertifikātu elektroietaišu izbūves sfērā).
4. Aizpildiet un nosūtiet pielikumus, kas pievienoti pieslēguma līgumam Kad darbi ir veikti, vienlaicīgi nosūtiet aizpildītus visus pielikumus, kas pievienoti pieslēguma līgumam, pa pastu vai iesniedziet Sadales tīkls, Šmerļa ielā 1, Rīgā:

5. Sadales tīkls pārbauda mikroģeneratora atbilstību Pēc pielikumu, kas pievienoti pieslēguma līgumam, saņemšanas 10 darba dienu laikā Sadales tīkls pārbaudīs mikroģeneratora uzstādīšanas atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, veiks darbības, lai mikroģeneratoru pieslēgtu elektrotīklam un sastādīs aktu. Pēc veiktās pārbaudes un akta sastādīšanas mikroģeneratoru drīkst pieslēgt paralēlā darbā ar Sadales tīkls zemsprieguma elektrotīklu. Līdz tam to drīkst pieslēgt tikai īslaicīgi, uz pārbaudes laiku.
6. Lietojiet saražoto elektroenerģiju!

 

* ja izvēlētais invertors nav iekļauts Sadales tīkls atzīto mikroģeneratoru invertoru sarakstā, tad sākotnēji jāvēršas Sadales tīkls metroloģijas laboratorijā (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, kontakttālrunis: 67729409) vai citā akreditētā laboratorijā., jāiesniedz nepieciešamie dokumenti, pēc pieprasījuma arī invertors tā pārbaudei. Ja jūsu izvēlētais invertors ir atbilstošs – Metroloģijas laboratorija to iekļaus sarakstā.

Norēķinos par mājsaimniecībā saražoto un patērēto elektroenerģiju esošā pieslēgumā tiek piemērota NETO norēķinu sistēma. Ko tas nozīmē? 

Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma attiecināma uz visām mājsaimniecībām, kas, ierīkojot mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, izmanto saules baterijas vai vēja ģeneratorus un atbilst citiem Ministru kabineta noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai, tajā skaitā, tām mājsaimniecībām, kurām piemēro NETO norēķinu sistēmai, veido trīs pozīcijas:

  • sadales sistēmas operatora pakalpojumi;
  • obligātā iepirkuma komponentes;
  • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt vienu no pozīcijām – maksu par elektroenerģiju. Mikroģeneratoru lietotājiem maksa par elektroenerģiju tiek saukta par NETO patēriņu.

NETO patēriņš tiek aprēķināts: saņemtā elektroenerģija (kWh) – tīklā nodotā elektroenerģija (kwh)

Svarīgi zināt!

Ja NETO patēriņš mēneša norēķinu periodā ir negatīvs (tīklā nodotās kWh ir vairāk), tad NETO patēriņa uzkrāto apjomu ieskaita nākamā mēneša norēķinu periodā, kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Savukārt, ja neto patēriņš ir pozitīvs, tad tās ir kWh, kuras tiek iekļautas norēķinu perioda rēķinā. NETO patēriņa norēķinu periods ir 1.aprīlis līdz nākamā gada 31.marts. Katra gada 1. aprīlī tiek uzsākts jauns norēķinu periods un iepriekš uzkrātais elektroenerģijas apjoms vairs netiek ņemts vērā un uzskaite sākas no jauna.