Mikroģeneratora pieslēguma ierīkošana

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta un ar to saistītās aizsardzības un pārveidotājiekārtas (mikroģeneratora invertors) maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar darba strāvu līdz 16 ampēriem, kas paredzēta uzstādīšanai klienta elektroietaisē paralēlā darbā ar zemsprieguma sadales elektrotīklu. Šāda strāva atbilst attiecīgi 3.7 kW jaudai vienfāzes elektrotīklā un 11.1 kW jaudai trīsfāžu elektrotīklā. Mikroģeneratora pieslēguma process tiek īstenots saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem noteikto procesa kārtību.

 

Paralēlam darbam ar Sadales tīkls elektrotīklu, pieslēdzami Sadales tīkls  atzīto mikroģeneratoru un invertoru sarakstā  iekļautie mikroģeneratori un invertori.

 

Lai mikroģeneratora paralēla darbība neradītu traucējumus klienta elektrotīklā un publiskajā elektrotīklā, ir svarīgi izvēlēties sertificētu, Eiropas standartu prasībām atbilstošu mikroģeneratora invertoru, mikroģeneratora uzstādīšanu uzticēt sertificētam elektrospeciālistam un mikroģeneratora uzstādīšanu saskaņot ar Sadales tīkls. Mikroģeneratora un publiskā elektrotīkla paralēlā darba režīmā klienta elektrotīkls ir pastāvīgi pieslēgts publiskajam elektrotīklam un tiek nodrošināta divvirzienu elektroenerģijas apmaiņa un uzskaite starp klienta elektrotīklu un publisko elektrotīklu.

 

Vienkāršotā kārtībā paralēlam darbam ar Sadales tīkls publisko zemsprieguma elektrotīklu pieslēdzami tikai Sadales tīkls atzītie mikroģeneratoru invertori, kas paredzēti elektroenerģijas ražošanai paša vajadzībām un nav jāmaina esošā pieslēguma tehniskie parametri.

 

Lai Sadales tīkls atzītu mikroģeneratora invertoru, tam jāatbilst standarta LVS EN 50438 “Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem” prasībām un jānodrošina iespēja iestatīt Sadales tīkls noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus. Mikroģeneratora invertora atbilstības pārbaude veicama Sadales tīkls Metroloģijas laboratorijā (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, kontakttālruņi: 67726476, 67726479) vai citā akreditētā laboratorijā.

 

 

Kas jāzina par mikroģeneratora ierīkošanu?

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai, t.sk., mikroģeneratoriem, ir jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja.

 

Mājsaimniecībām, kuras uzstādījušas mikroģeneratoru un ražo elektroenerģiju savām vajadzībām, tiek piemērota elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma, ja klients ar elektroenerģijas tirgotāju nav vienojies savādāk.

 

Mikroģeneratora izbūve veicama normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Pirms mikroģeneratora pieslēgšanas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu, būvniecībai jābūt pabeigtai un lietotājam jāiesniedz apliecinājumi par darbu pabeigšanu:

 

 

Kā pieteikt mikroģeneratora pieslēgumu?

 

  1. Jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja.
  2. Lai saņemtu mikroģeneratora ierīkošanas tehniskos noteikumus un uzzinātu aptuvenās mikroģeneratora pieslēguma ierīkošanas izmaksas, jāiesniedz pieteikums Sadales tīkls, aizpildot pieteikumu Mikroģeneratora pieslēgumam un nosūtot to uz e-pastu st@sadalestikls.lv. Pieteikumam pievieno Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas kopiju.

 

Pēc tam, kad ir saņemti tehniskie noteikumi un aptuvenās pieslēguma ierīkošanas izmaksas, jums ir jāapstiprina, ka vēlaties pieslēguma procesu turpināt, iesniedzot pieteikuma veidlapā minētos pielikumus:

 

  • dokumenta, kas apliecina nekustamā īpašuma valdījuma tiesības, kopija;
  • pilnvara, ja Pieteikumu paraksta uzņēmuma pilnvarota persona / pilnvara (notariāli apstiprināta), ja Pieteikumu paraksta fiziskas personas pilnvarota persona;
  • zemes vai ēku īpašnieku saskaņojums, ja īpašumam (objektam) ir vairāki īpašnieki, kuri nav pieslēguma pieprasītāji;
  • daudzdzīvokļa mājas īpašnieka(-u) vai pārvaldnieka saskaņojums, ja pieslēgums jāizbūvē vai jāpārbūvē mājas iekšējos elektrotīklos.

 

  1. Papildus informāciju par mikroģeneratoru pieslēgšanas procesu var saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 8403 vai sūtot jautājumus uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

 

Kas jāzin pirms mikroģeneratora ierīkošanas?
Kā ierīkot mikroģeneratora pieslēgumu?