Mikroģeneratora pieslēguma ierīkošana

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta ar darba strāvu līdz 16A, kas paredzēta uzstādīšanai klienta elektroietaisē paralēlā darbā ar zemsprieguma sadales elektrotīklu. Šāda strāva atbilst attiecīgi 3,68 kW jaudai vienfāzes elektrotīklā un 11,04 kW jaudai trīsfāžu elektrotīklā.

Paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu, pieslēdzami AS “Sadales tīkls”  atzīto mikroģeneratoru un invertoru sarakstā  iekļautie mikroģeneratori un invertori.

Lai mikroģeneratora paralēla darbība neradītu traucējumus klienta elektrotīklā un publiskajā elektrotīklā, ir svarīgi izvēlēties sertificētu, Eiropas standartu prasībām atbilstošu mikroģeneratora invertoru, mikroģeneratora uzstādīšanu uzticēt sertificētam elektrospeciālistam un mikroģeneratora uzstādīšanu saskaņot ar AS “Sadales tīkls”. Mikroģeneratora un publiskā elektrotīkla paralēlā darba režīmā klienta elektrotīkls ir pastāvīgi pieslēgts publiskajam elektrotīklam un tiek nodrošināta divvirzienu elektroenerģijas apmaiņa un uzskaite starp klienta elektrotīklu un publisko elektrotīklu.

Vienkāršotā kārtībā paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” publisko zemsprieguma elektrotīklu pieslēdzami tikai AS “Sadales tīkls”  atzītie mikroģeneratoru invertori, kas paredzēti elektroenerģijas ražošanai paša vajadzībām. Komercdarbības nolūkiem paredzēto mikroģeneratoru ierīkošana veicama saskaņā ar Elektrostaciju pieslēguma kārtību.

Lai mikroģeneratora invertors tiktu atzīts AS “Sadales tīkls”, tam jāatbilst standarta LVS EN 50438 “Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem” prasībām un jānodrošina iespēja iestatīt AS “Sadales tīkls” noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus. Mikroģeneratora invertora atbilstības pārbaude veicama AS “Sadales tīkls” Metroloģijas laboratorijā (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, kontakttālruņi: 67726476, 67726479) vai citā akreditētā laboratorijā.

Kas jāzin pirms mikroģeneratora ierīkošanas?
Kā ierīkot mikroģeneratora pieslēgumu?