Prasības piedāvājumu izstrādāšanai

Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu mājsaimniecības lietotājam izstrādes prasības
Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu pasniegšanas prasības

Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumi ir viens no nozīmīgākajiem informācijas avotiem lietotājam pirms elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas. Līdz ar to tirgotājam īpaši jāpievērš uzmanība piedāvājumos lietotājam sniegtajai informācijai, tās apjomam un informācijas pasniegšanas veidam. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir sagatvojis informāciju, kuru jāņem vērā elektroenerģijas tirgotājiem, sagatvojot piedāvājumus klientiem.

 

Tirgotājam ir pienākums lietotājam sniegt pilnīgu informāciju (t.i. visu nepieciešamo informāciju) par piedāvāto darījumu, lai lietotājs pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu un varētu izvēlēties tieši sev visatbilstošāko piedāvājumu, rezultātā noslēdzot sev visizdevīgāko līgumu.

 

Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos ietvertā informācija ir jāsniedz skaidrā un labi saprotamā veidā, lai lietotājs varētu viegli salīdzināt attiecīgos piedāvājumus, un proti:

 • piedāvājumos informācijai ir jābūt pārskatāmai, to ieteicams strukturēt; nav ieteicams piedāvājumos pasniegt informāciju viengabalainā (vienlaidus) tekstā;
 • piedāvājumos cenai ir jābūt viegli un skaidri salīdzināmai un pārskatāmai;
 • piedāvājumos ietverto informāciju nepieciešams formulēt vienkāršā, precīzā un saprotamā valodā; informācijai jābūt kodolīgai (īsai, koncentrētai); nav ieteicams pārmērīgi lietot sarežģītas frāzes, juridiskus un nozares terminus; lietojot saīsinājumus nepieciešams norādīt to pilno nosaukumu.

 

Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos tirgotājs neizmanto metodes (burtu izmērs, piezīmes, atrunas), kas maldina lietotāju par šādi noformētas informācijas faktisko nozīmīgumu piedāvājumā.

Sastādot piedāvājumu, jāpievērš uzmanība tam, lai piedāvājuma nosacījumi nebūtu atšķirīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumiem, citādi šāda tirgotāja prakse vērtējama kā negodīga komercprakse.


Piedāvājumos OBLIGĀTI ietveramā informācija

Sagatavojot piedāvājumus, jāņem vērā, ka tirgotājam savos mājsaimniecību lietotājiem izteiktajos tirdzniecības pakalpojuma piedāvājumos ir jāiekļauj arī universālā pakalpojuma piedāvājums. Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos obligāti ietveramās informācijas apjoms atšķiras no universālā pakalpojuma piedāvājumā norādāmās informācijas.

 

Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos jānorāda šāda informācija:

 • elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš;
 • elektroenerģijas tirdzniecības periods;
 • līguma pirmstermiņa izbeigšanas kārtība, tai skaitā maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tāda paredzēta;
 • elektroenerģijas cena vai tās noteikšanas formula;
 • kopējās sagaidāmās elektroenerģijas izmaksas par 100 kilovatstundām vai mēneša vidējais elektroenerģijas patēriņš, izmaksu aprēķinā atsevišķi uzrādot elektroenerģijas cenu, maksu par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentes un pievienotās vērtības nodokli;
 • norēķinu kārtība un veids;
 • jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība;
 • piedāvājuma derīguma termiņu.

 

Universālā pakalpojuma piedāvājumā jāiekļauj šādus nosacījumus un informāciju:

 • elektroenerģijas tirdzniecības periods ir 12 mēneši. Elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam;
 • visā elektroenerģijas tirdzniecības periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga;
 • lietotājam ir tiesības atteikties no universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas piemērošanas;
 • norēķinu kārtība un piemērojamais norēķinu veids;
 • piedāvājuma derīguma termiņu.

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs