Terminu vārdnīca

Kopš elektroenerģijas tirdzniecība arī Latvijā ir kļuvusi brīvi pieejams process ikvienam, nereti klienti, kas līdz šim nav aktīvi iesaistījušies procesa niansēs, līdz galam neizprot šajā jomā izmantojamo specifisko terminu nozīmi. Tāpēc labprāt sniedzam skaidrojumu populārākajiem un visbiežāk lietojamajiem terminiem.
Automātiskā elektroenerģijas uzskaites sistēma – sistēma, kas uzskaita elektroenerģijas ikstundas patēriņu un nodrošina patēriņa datu pārraidi uz sistēmas serveriem.
Balansēšanas pakalpojums – pakalpojums, kas sedz starpību starp tirgus dalībnieka (gala lietotāja) plānoto un faktiski patērēto elektroenerģiju.
Elektroenerģijas iepirkumu cena – vienošanās cena, par kādu elektroenerģijas tirgotājs pārdod un tirgus dalībnieks (gala lietotājs) pērk elektroenerģiju.
Elektroenerģijas tirdzniecības līgums – līgums starp elektroenerģijas tirgotāju un tirgus dalībnieku (gala lietotāju) par elektroenerģijas pirkšanu un pārdošanu.
Obligātais iepirkums – publiskajam tirgotājam noteikts pienākums iepirkt elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos resursus un normatīvajiem aktiem atbilstošās koģenerācijas stacijās.
Obligātā iepirkuma komponentes – kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus, kas tam rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Obligātā elektroenerģijas iepirkuma izmaksas sedz visi Latvijas gala lietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.
Pārvades sistēmas operators (PSO) – licencēts komersants, kura funkcijas ir nodrošināt pārvades sistēmas pakalpojumu tiem lietotājiem, kas pieslēgti 110 kV un 330 kV tīklam.
Sadales sistēmas operators (SSO) – licencēts komersants, kura funkcijas ir nodrošināt sadales sistēmas pakalpojumus tiem lietotājiem, kas pieslēgti 0,4 kV, 6 kV, 10 kV vai 20 kV tīklam.
Sistēmas pakalpojumu tarifi – SPRK apstiprināti tarifi, kas sedz attiecīgā sistēmas operatora izmaksas tīklu infrastruktūras uzturēšanai, atjaunošanai un attīstībai.