AS “Sadales tīkls” atceļ SIA “Energo Fortis” izsniegto atļauju enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam

01.12.2017
AS “Sadales tīkls” atceļ SIA “Energo Fortis” izsniegto atļauju enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam
Preses sekretāre Tatjana Smirnova

Rūpīgi izvērtējot komersantiem izsniegtās atļaujas enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam un pārbaudot AS “Sadales tīkls” rīcībā esošo dokumentus, AS “Sadales tīkls” konstatēja, ka enerģijas ražošanas iekārtu pārbaudes laikā, kas no šā gada 10.augusta līdz 14.augustam tika veikta uzņēmuma SIA “Energo Fortis” objektā Līvānu novadā, elektroenerģijas skaitītāja izdrukās nav konstatēta saražotās elektroenerģijas nodošana elektrotīklā, kā arī aktam par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. AS “Sadales tīkls” amatpersonai nebija pamata parakstīt aktu par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un izsniegt SIA “Energo Fortis” atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai, līdz ar to komersantam izsniegtā atļauja ir nekavējoties atcelta.

Jau no oktobra AS “Sadales tīkls” izveidotā iekšējā izmeklēšanas komisija rūpīgi pārbauda elektrostacijas pieslēgšanas procesu, komersantu iesniegtos dokumentus, kā arī izsniegtās atļaujas enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam, lai pārliecinātos, ka atļauju izsniegšana ir veikta atbilstoši normatīvajos aktos norādītajiem sadales sistēmas operatora pienākumiem. AS “Sadales tīkls”, izvērtējot ražotājam SIA “Energo Fortis” izsniegto atļauju un konstatējot neatbilstības, ir atcēlusi komersantam izsniegto atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam Līvānu novada Jersikas pagastā. Izmeklēšanas komisijas darbs vēl arvien turpinās un AS “Sadales tīkls” turpina pārbaudīt arī citu komersantu iesniegtos dokumentus un izsniegtās atļaujas, lai novērstu risku, ka kāds komersants negodprātīgi uzsāks elektroenerģijas ražošanu obligātā iepirkuma ietvaros.

 

AS “Sadales tīkls” atgādina, ka atļauja enerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai elektrotīklam ir tikai viens posms no visa elektrostacijas pieslēgšanas procesa un tas ir apliecinājums, ka izbūvētais pieslēgums atbilst izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, lai novērstu risku, ka elektrostacijas darbība ietekmētu sadales tīkla nepārtrauktu darbību un citu klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Atļauja apliecina, ka enerģijas ražošanas iekārtu pārbaužu rezultāti un saražotās elektroenerģijas mērījumi uz elektroietaišu piederības robežas atbilst tehnisko noteikumu un standartu prasībām. Jāatzīmē, ka maksājumu saņemšana par saražoto un elektrotīklā nodoto enerģiju tiek uzsākta tikai pēc tam, kad pašvaldības būvvalde izdevusi aktu par stacijas nodošanu ekspluatācijā, kā arī ražotājs ir noslēdzis līgumu ar AS “Elektroenerģijas publiskais tirgotājs” par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros, kas, savukārt, atkārtoti pārbauda ražotāja iesniegtos dokumentus un pārliecinās par elektrostacijas darbību.

 

AS “Sadales tīkls” turpina sadarbību gan ar Ekonomikas ministriju, gan ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, iesniedzot tām visus ar elektrostacijām izsniegto atļauju saistītos dokumentus, kā arī ir piesaistīts neatkarīgs ārējais auditors, kas veic elektrostaciju pieslēgšanas procesa un normatīvo aktu novērtējumu. Elektrostaciju pieslēgšanas procesu pārbaužu rezultātā AS “Sadales tīkls” jau ir pilnveidojusi iekšējos uzņēmumu darbības procesus un normatīvus. Uzņēmumā ir izveidota vienota elektrostaciju pieņemšanas komisija, kas turpmāk veiks elektrostaciju pieslēgumu pārbaudi un izvērtēs to atbilstību pieslēgšanai sadales sistēmas elektrotīklam. Līdz šim elektrostacijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektrotīklam ikreiz vērtēja citi uzņēmuma darbinieki attiecīgajos reģionos. Tāpat uzņēmumā ir papildinātas elektrostaciju pārbaužu prasības, piemēram, nosakot enerģijas ražošanas iekārtu pārbaudes programmas saturu un apjomu, AS “Sadales tīkls” elektrostaciju pieņemšanas komisijas pienākumu 72 stundu pārbaudes laikā fiziski apsekot elektrostaciju, jo ārējie normatīvie nenosaka šādu detalizāciju un  pienākumus. Kā arī paredzēts, ka uz ražošanas iekārtu pārbaudi tiks pieaicināti arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

 

Uzņēmuma iekšējās izmeklēšanas rezultāti apliecina, ka ir jāpilnveido arī nozares normatīvie akti, precizējot energoapgādes objektu pieņemšanas procesus un kontroles, gan skaidri definējot katras iesaistītās puses atbildības gan pienākumus, jo vairāk kā no 1 miljona pieslēgumu, kurus ikdienā uztur AS “Sadales tīkls”, tikai nedaudz vairāk kā 400 objektu ražo elektroenerģiju. AS “Sadales tīkls” ir uzsākusi diskusiju ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par nepieciešamajiem papildinājumiem Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas ražotājiem, Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kā arī jānovērš nepilnības Ministru kabineta noteikumos Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, kas attiecas un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu un skaidru pieslēguma procesa pārraudzību specifiskos gadījumos, piemēram, pieslēdzot dažāda veida elektrostacijas.