Mikroģeneratora pieslēgums

KAS IR MIKROĢENERATORS?

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta ar darba strāvu līdz 16A, kas paredzēta uzstādīšanai klienta elektroietaisē paralēlā darbā ar zemsprieguma sadales elektrotīklu. Šāda strāva atbilst attiecīgi 3,68 kW jaudai vienfāzes elektrotīklā un 11,04 kW jaudai trīsfāžu elektrotīklā. 

 

 

Lai mikroģeneratora paralēla darbība neradītu traucējumus klienta elektrotīklā un publiskajā elektrotīklā, ir svarīgi izvēlēties sertificētu, Eiropas standartu prasībām atbilstošu mikroģeneratora invertoru, mikroģeneratora uzstādīšanu uzticēt sertificētam elektrospeciālistam un mikroģeneratora uzstādīšanu saskaņot ar AS “Sadales tīkls”. Mikroģeneratora un publiskā elektrotīkla paralēlā darba režīmā klienta elektrotīkls ir pastāvīgi pieslēgts publiskajam elektrotīklam un tiek nodrošināta divvirzienu elektroenerģijas apmaiņa un uzskaite starp klienta elektrotīklu un publisko elektrotīklu.

 

Paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” publisko zemsprieguma elektrotīklu pieslēdzami tikai AS "Sadales tīkls"  atzītie mikroģeneratoru invertori (sarakstu var skatīt šeit).

 

Lai mikroģeneratora invertors tiktu atzīts AS "Sadales tīkls", tam jāatbilst standarta LVS EN 50438 "Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem" prasībām un jānodrošina iespēja iestatīt AS "Sadales tīkls" noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus. Mikroģeneratora invertora atbilstības pārbaude veicama AS "Sadales tīkls" Metroloģijas laboratorijā (Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, kontakttālruņi: 67726476, 67726479) vai citā akreditētā laboratorijā.

 

KAS JĀZIN PIRMS MIKROĢENERATORA IERĪKOŠANAS?

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanai, t.sk., mikroģeneratoriem, ir jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja.

 

Ja plānojat uzstādīt mikroģeneratoru daudzdzīvokļu mājas iekšējos elektrotīklos vai īpašumā, kurā ir vairāki īpašnieki, nepieciešams saņemt namu pārvaldnieka un citu īpašnieku saskaņojumu mikroģeneratora ierīkošanai.

 

Ja uzstādāmā mikroģeneratora darba strāva nepārsniedz esošā ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu, vairumā gadījumu mikroģeneratora pieslēguma ierīkošanai tiks veikta tikai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nomaiņa, neveicot elektrotīkla pieslēguma pārbūvi. Tomēr vēl pirms Ekonomikas ministrijas atļaujas saņemšanas AS “Sadales tīkls” piedāvā iespēju noskaidrot detalizētas tehniskās prasības mikroģeneratora pieslēguma ierīkošanai konkrētā pieslēguma vietā un paredzamās pieslēguma izmaksas. Pieteikuma veidlapa informācijas saņemšanai par mikroģeneratora pieslēguma ierīkošanas iespējām pieejama AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv un aizpildīta veidlapa jānosūta uz e-pastu st@sadalestikls.lv.

 

Informācijas  par mikroģeneratora ierīkošanas iespējām sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Cena par pakalpojumu (ar PVN 21%) 59.00 EUR.

 

Mājsaimniecībām, kuras uzstādījušas mikroģeneratoru un ražo elektroenerģiju savām vajadzībām, tiek piemērota elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma, ja klients ar elektroenerģijas tirgotāju nav vienojies savādāk. 

 

KĀ IERĪKOT MIKROĢENERATORA PIESLĒGUMU?

1. Jāsaņem Ekonomikas ministrijas atļauja.

 

2. Jāiesniedz pieteikums AS "Sadales tīkls" mikroģeneratora pieslēgumam, aizpildot klientu portālā www.e-st.lv pieejamo pieteikuma veidlapu “Mikroģeneratora pieslēgumam” un nosūtot to uz e-pastu st@sadalestikls.lv. Pieteikumam jāpievieno Ekonomikas ministrijas izsniegtās atļaujas kopija.

 

3. Papildus informāciju par mikroģeneratoru pieslēgšanas procedūru var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403 vai sūtot jautājumus uz e-pastu st@sadalestikls.lv.