Personāls ar operatīvajām tiesībām, praktisko iemaņu atjaunošana

Kursa mērķis:

Atjaunot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20kV, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.


Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot un pilnveidot zināšanas par operatīvo darbu elektroietaisēs līdz 20 kV.

 

Uzsākšanas nosacījumi:

Pirmreizējā apmācība kursos “Darbuzņēmēju operatīvais personāls” vai “Personāls ar operatīvajām tiesībām”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties