Personāls ar operatīvajām tiesībām

Kursa mērķis:

Apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS “Sadales tīkls” spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Kursa saturs:

  • operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi;
  • organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei;
  • operatīvo pārslēgumu veikšana;
  • primārās iekārtas;
  • elektroietaises darbības pārbaude;
  • ugunsdrošība un ugunsdzēsības normatīvie akti;
  • darbs ar bīstamajām iekārtām.

 

Mērķauditorija

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības.

 

Uzsākšanas nosacījumi:

Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties