Elektrozinības klientu apkalpošanā

Kursa mērķis:

 

Sniegt informāciju un veicināt izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un elektroenerģijas sadales tīkliem  un veicināt prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas saziņā ar klientiem.

Kursa saturs:

  • elektrisko parametru un parādību likumsakarības;
  • elektrotīkla struktūra un elektroietaises;
  • elektroenerģijas uzskaite;
  • elektrotīkla bojājumi;
  • elektrodrošība.

 

Mērķauditorija: 

Elektroenerģētikas nozares uzņēmumu nodarbinātie, kuru ikdienas darbs ir sasitīts ar klientu apkalpošanu.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 2 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties