Elektrozinību pamati

Kursa mērķis:

 

Pilnveidot nodarbināto izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas darbā.

Kursa saturs:

  • izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām;
  • elektroenerģijas patērētāju slēgumu veidi;
  • aizsardzības aparāti;
  • elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
  • elektriskie mērījumi elektroietaisēs;
  • transformatori, elektrodzinēji.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuriem nav elektrotehniskās izglītības, bet, kuru amata pienākumi saistīti ar elektrotehniskām ierīcēm un terminiem.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

16 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties