Pielietojamā elektrotehnika

Kursa mērķis:

Pilnveidot nodarbināto izpratni par elektrotehnikas pamatjēdzieniem un prasmi pielietot elektrotehnikas zināšanas ikdienas darbā.

Kursa saturs:

  • izpratne par elektrisko parametru un parādību likumsakarībām;
  • elektroenerģijas patērētāju slēgumu veidi;
  • elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
  • izolācijas pretestības, zemējuma pretestības un cilpas «fāze-nulle» mērījumi;
  • transformatori, elektrodzinēji;
  • elektrisko iekārtu darba režīmi;
  • aizsardzība pret elektrisko iekārtu nenormāliem darba režīmiem;
  • vadu šķērsgriezuma laukuma, kūstošā drošinātāja ieliktņa, automātslēdža izvēle un pārbaude.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuri veic dažāda veida elektrotehniskos darbus.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties