Tehnisko specifikāciju saraksts

Grupa

01 Piederumi gaisvadu līnijām
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
19 RAA un DVS iekārtas
25 Vidsprieguma drošinātāji
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārta
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti