Nepārtraukta un kvalitatīva elektroapgāde – Latvijas tautsaimniecības asinsrite

31.01.2018

AS “Sadales tīkls” atjauno elektrotīklu tikai tajās vietās, kur attīstās uzņēmējdarbība un kur klientiem tiešām ir nepieciešama nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde. Lai to nodrošinātu AS “Sadales tīkls” turpina rūpīgi izvērtēt elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas patēriņa apjomu Latvijas pilsētās un novados. Elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 99 miljonus eiro, šogad visā valsts teritorijā AS “Sadales tīkls” turpinās veikt apakšstaciju rekonstrukciju, atjaunos elektrolīnijas 1 700 km garumā, rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 600 transformatoru apakšstacijas, kā arī atbilstoši klientu mūsdienu prasībām turpinās elektrotīklā ieviest digitālas tehnoloģijas un risinājumus.

Investīcijas, kas ik gadu tiek veiktas elektrotīkla atjaunošana un attīstībā visos Latvijas reģionos, ir dzīves kvalitātes nepieciešamība un garants. Elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski ietekmē tautsaimniecības attīstību un valsts konkurētspēju, tādējādi nodrošinot iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Klientu prasības ar katru brīdi pieaug un ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs sagaida, lai gan šodien, gan arī pēc vairākiem gadu desmitiem elektrotīkls būtu stabils, drošs, elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo pat īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma svārstības rada zaudējumus uzņēmējiem un sagādā neērtības iedzīvotājiem gan pilsētās, gan lauku reģionos. Droša un nepārtraukta elektroenerģijas pieejamība mums katram ir kļuvusi par pašsaprotamu ērtību, tādēļ atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai uzņēmums turpina iesākto darbu – pakāpeniski atjauno elektrotīklu un rekonstruē apakšstacijas un elektrolīnijas, ikdienā veic elektrotīkla uzturēšanas darbus, elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī modernizē to atbilstoši klientu mūsdienu prasībām.

 

Plānojot investīcijas, AS “Sadales tīkls” izvērtē elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas patēriņa apjomu Latvijas pilsētās un novados, kā arī ņem vērā gan pašvaldību, gan klientu priekšlikumus. Šogad elektrotīkla atjaunošanā un rekonstrukcijā AS “Sadales tīkls” plāno ieguldīt 99 miljonus eiro. Kopumā visā Latvijā paredzēts atjaunot 1 700 km vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā mežainos apvidos vidējā sprieguma gaisvadu līnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 209 km garumā, kā arī rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 600 transformatoru apakšstacijas. Šis elektrotīkla apjoms ir tikai aptuveni 2% no kopējā elektrotīkla, kas ik gadu ir jāatjauno, lai nākamajos gadu desmitos uzņēmums klientiem spētu nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi un tas ir reizi 50 gados. Rīgas vēsturiskajā centrā turpinās 0,23kV (kilovoltu) elektrotīkla rekonstrukcija, lai nodrošinātu klientiem elektroapgādi atbilstoši mūsdienu vajadzībām un prasībām, un visā Latvijā pakāpeniski tiek atjaunotas vai izbūvētas jaunas 110/20/10kV apakšstacijas, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus. Šogad turpinās sadales elektroietaišu rekonstrukcija un pārbūve apakšstacijās “Daugavpils”, “Ķemeri”, “Jāņciems” Rīgā, “Auce”, “Aizkraukle” “Miezīte” Jelgavā, un sadarbībā ar AS “Augstsprieguma tīkls” šogad plānots pabeigt jaunu apakšstaciju “Skrunda”, “Skanste”, kas atrodas Rīgā, un “Stīpnieki” Mārupē, lidostas “Rīga” apkaimē, izbūvi. Arī citās apakšstacijās visā Latvijā AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot sadales sistēmas elektroietaises un veikt to rekonstrukciju.

 

Klienti joprojām turpina izvērtēt faktiski nepieciešamo elektrotīkla jaudu un vai elektrotīkla pieslēgums viņiem nākotnē būs nepieciešams. Klientiem atsakoties no elektrotīkla pieslēgumiem un neizmantotās pieslēguma jaudas, AS “Sadales tīkls” konkrētajā vietā var izbūvēt mazāk jaudīgu elektrotīklu, līdz ar to arī ieguldīt mazāk līdzekļu, kā arī klientiem, kuriem ir nepieciešams jauns pieslēgums vai jaudas palielinājums šajā vietā, samazināsies gan pieslēguma ierīkošanai nepieciešamās izmaksas, gan pieslēguma izbūves laiks.

 

Viens no AS „Sadales tīkls” mērķiem ir digitālā elektrotīkla attīstība, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina elektrotīklā ieviest digitālās tehnoloģijas un risinājumus. Tās ir gan operatīvajā darbā izmantotās IT sistēmas, ar kuru palīdzību tiek veikta dažādu darba uzdevumu un pieprasījumu apstrāde un attālināti elektroniskā vidē tiek veikta visa elektrotīkla uzraudzība un kontrole, elektrotīkla bojājumu vietas uzrādītāji, attālināti vadāmi jaudas slēdži, ar kuru palīdzību elektrotīkls kļūst attālināti vadāms un elektroapgādi AS “Sadales tīkls” klientiem var atjaunot ātrāk, kā arī viedie elektroenerģijas skaitītāji, jo darbiniekiem tie nav fiziski jāpārbauda un skaitītāju rādījumu iegūšanu, to atslēgšanu/pieslēgšanu uzņēmuma darbinieki var veikt attālināti. Viedie elektroenerģijas skaitītāji ir uzstādīti jau vairāk nekā 400 tūkst. klientu objektos un tie uzskaita jau 78% no visa kopējā valsts elektroenerģijas patēriņa. Šogad viedos skaitītājus paredzēts uzstādīt 130 tūkst. klientu objektos. Savukārt vidējā sprieguma elektrotīklā AS “Sadales tīkls” šogad sāks ieviest sistēmu, kas automātiski noteiks elektrotīkla bojājuma vietu, nodalīs bojāto elektrolīnijas posmu un atjaunos elektroapgādi klientiem. AS “Sadales tīkls” turpina sekot un izvērtēt Eiropas sadales sistēmas operatoru pieredzi, efektīvākos un ekonomiski izdevīgākos elementus ieviešot Latvijas elektrotīklā.

 

Paveiktā darba rezultātus un efektivitāti atspoguļo elektroapgādes kvalitātes rādītāji un klientu apmierinātība ar elektroapgādes pakalpojumu. Desmit uzņēmuma darbības gadu laikā elektrotīkla bojājumu skaits samazināts uz pusi. Operatīvie dati liecina, ka arī 2017.gadā elektroapgādes kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies. Neplānoto elektroapgādes pārtraukumu ilgums vienam klientam pērn ir samazinājies līdz 100 minūtēm, savukārt neplānoto elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam bija vidēji 2 reizes. Tas ir rezultāts, ko klienti sagaida no AS “Sadales tīkls” darba, turklāt papildus investīcijām un ikdienas elektrotīkla uzturēšanas darbam uzņēmumā nepārtraukti tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence, veiktas personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmācības. Jau šobrīd liela daļa no plānotajiem elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbiem gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīklā tiek veikta, izmantojot spriegumaktīvā darba metodi, t.i. neatslēdzot klientiem elektroenerģijas piegādi, un plānotie darbi tiek organizēti rūpīgi un pārdomāti, lai vienā atslēguma reizē vienlaikus noteiktajā elektrolīnijas posmā tiktu paveikti visi nepieciešami darbi, piemēram, vienlaicīgi ar elektrolīnijas balstu nomaiņu tiek veikta elektroenerģijas skaitītāju nomaiņa vai elektrotīkla pieslēguma izbūves darbi.

 

Ieviešot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, arī uzņēmuma iekšējie procesi kļūst digitāli un automatizēti, kas ļauj samazināt gan resursus, gan paaugstināt personāla darbības operativitāti. AS “Sadales tīkls” pilnveido un uzlabo klientu portālu www.e-st.lv un klienti tiek mudināti pēc iespējas aktīvāk izmantot attālinātās klientu apkalpošanas iespējas. Paaugstinot AS “Sadales tīkls” darbības efektivitāti, ar šā gada 1.janvāri uzņēmumā ir pilnveidoti darba procesi, pārskatīta aktīvu un personāla pārvaldība un mainīta uzņēmuma struktūra. Ieviestās izmaiņas ir tikai pirmais posms no visa AS “sadales tīkls” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekta, jo kopumā projekts tiks realizēts līdz 2022. gadam. Šajā laikā uzņēmumā tiks samazināts gan darbam nepieciešamo resursu apjoms, gan uzņēmuma darbinieku un specializētās tehnikas ģeogrāfiskās atrašanās vietu skaits. Efektīvs AS “Sadales tīkls” darbs ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, vienlaikus veicinot tautsaimniecības attīstību un paaugstinot klientu apmierinātību ar AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem.