Klienti sagaida un vēlas būt droši, ka elektrība viņu uzņēmumam vai mājoklim tiks piegādāta 24h diennaktī, jebkurā gadalaikā un jebkādos laika apstākļos un elektroapgādes infrastruktūra būs droša gan viņam pašam, gan ģimenes locekļiem. Tas ir AS “Sadales tīkls” pamatuzdevums, tādēļ katru dienu gan uzņēmuma, gan sadarbības partneru personāls veic elektrolīniju remontu, atjauno elektrotīklu, veic elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, novērš elektrotīkla bojājumus, kā arī modernizē to atbilstoši klientu mūsdienu prasībām.

 

Jebkurš elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai rekonstrukcijas darbs tiek sākts ar rūpīgu plānošanu, izvērtējot gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu, kuriem elektrotīkls piegādā elektroenerģiju, kā arī tiek vērtēts, kur elektrotīkls atrodas. Katrs projekts ietver sadarbību ar pašvaldību, citiem inženierkomunikāciju turētājiem, kā arī gadījumos, kad darbu veikšanai nepieciešams elektroapgādes pārtraukums, savlaicīgi tiek informēti visi klienti. AS “Sadales tīkls” savu darbu plāno tā, lai tas pēc iespējas mazāk ietekmētu klientu īpašumus, ceļus, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimnieku sējumiem pavasarī, vasarā un rudenī. Turklāt piekļūšanu atsevišķiem elektrolīniju posmiem ar specializēto tehniku apgrūtina zemes ceļu sliktais stāvoklis, nekopti meži, norobežoti privātīpašumi un purvaini apvidi, tomēr plānotais darbs ir jāpaveic, jo klienti sagaida kvalitatīvu AS “Sadales tīkls” darbu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.

 

Lai piekļūtu elektrolīnijai vai transformatoru apakšstacijai ar specializēto tehniku, nereti jāšķērso zālājs, sējumi un puķu dobes. Lai gan elektrotīklā tiek ieviesti digitālie elektrotīkla elementi un risinājumi, tomēr veikt elektrolīniju balstu nomaiņu, gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām, rekonstruēt transformatoru apakšstacijas bez zemes rakšanas darbiem nav iespējams. Tādēļ īpašumos jāizrok bedres un tranšejas, pilsētās un apdzīvotās vietās jānoņem asfalta segums vai bruģis. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka pēc jebkādiem rakšanas darbiem neizbēgami paliek redzamas rakšanas pēdas, turklāt, ja zemei ir paaugstināts mitruma līmenis vai ilgstoši līst lietus, pēc kāda laika šajās vietās var parādīties zemes iesēdumi. Un, tāpat kā pēc jebkura transportlīdzekļa, arī pēc specializētās tehnikas izmantošanas uz zemes virsmas paliek redzamas pēdas un rises, kuras pavasarī, pēc ziemā veiktajiem darbiem, vai mitros laika apstākļos ir īpaši pamanāmas.

 

AS “Sadales tīkls” saprot, ka tās ir neērtības klientiem un zemes īpašniekiem, tomēr aicina sabiedrību būt saprotošai, jo elektrotīklam ir jāpiekļūst un, lai tas kalpotu turpmākos 50 gadus, tam jābūt kvalitatīvi un droši izbūvētam. Darbs tiek veikts, lai arī pašam zemes īpašniekam ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģiju. Jāņem vērā, ka elektrotīkla izbūvi nevar veikt vienas dienas laikā, jo nereti elektrolīniju posmi ir jāpārbūvē vairāku kilometru garumā, tiek iesaistīti citu inženierkomunikāciju turētāji vai, efektīvi izmantojot līdzekļus, vienlaicīgi ar AS “Sadales tīkls” darbu projektu realizē arī pašvaldība. Tomēr klienti var būt droši, ka pēc veiktajiem darbiem īpašums tiks sakops un labiekārtots, ceļš vai gājēju ietve nolīdzināta un to segums atjaunots. Lai efektīvi izmantotu uzņēmuma resursus, veikto darbu vieta tiek sakārtota un labiekārtota pēc pilnīgas darbu pabeigšanas, t.i., kad visi projektā paredzēti izbūves darbi ir noslēgušies. Vienā dienā nolīdzināt zemi, atjaunot zālienu, ceļa segumu vai bruģi nav iespējams. Ja darbu veic AS “Sadales tīkls” sadarbības partneri, uzņēmuma personāls to kontrolē un pēc darbu pabeigšanas zemes īpašnieks tiek lūgts sniegt apliecinājumu par veikto darbu kvalitāti.

 

Teritorijas sakopšanas laiku būtiski ietekmē arī laika apstākļi, jo ziemā un pavasarī, kad zeme ir sasalusi vai ļoti mitra, darbs ar specializēto tehniku ir apgrūtināts. Neērtības sagādā arī ilgstošas lietavas un plūdi. Šādos gadījumos teritorijas sakopšana un labiekārtošana tiek veikta brīdī, kad zemes mitruma līmenis ir samazinājies. Bieži vien pavasarī vai pēc stiprām lietavām uzņēmuma personālam nākas uz laiku, kamēr nožūs zeme, atstāt demontētos elektrolīniju balstus klientu īpašumos, jo arī šim darbam nepieciešams izmantot specializēto tehniku. Rūpējoties par klientu īpašumu, darbs tiek veikts, kad zeme ir nožuvusi.

 

AS “Sadales tīkls” aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā AS “Sadales tīkls” var vairāk nekā 1 miljonam klientu objektu visā Latvijā uzlabot un nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi.

 

AS “Sadales tīkls” ir atbildīgs uzņēmums, kuram ir svarīgs klienta vērtējums par paveikto darbu. Uzņēmums nepārtraukti izvērtē un pilnveido darba procesus, lai paaugstinātu gan darbības efektivitāti, gan nodrošinātu augstu darba kvalitāti un augstu klientu apmierinātību. AS “Sadales tīkls” aicina informēt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403, sūtot informāciju uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai komunikācijai izmantot sociālos tīklus, ja klientiem ir radušies jautājumi vai klienti konstatē, ka pēc veiktajiem darbiem ir parādījušies zemes iesēdumi vai kādas citas nepilnības. Pēc jebkuras saņemtās informācijas uzņēmuma darbinieki rūpīgi pārbauda veikto darbu kvalitāti, lai nodrošinātu, ka tie tiek veikti atbilstoši noteiktajām prasībām un novērstu konstatētās nepilnības.